direct naar inhoud van 4.1 Functies
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

4.1 Functies

Binnen de bestemming Gemengd 3 worden de functies "Winkels" en "Horeca" toegevoegd, naast de reeds op grond van de vigerende bestemming Gemend -2 toegestane functies voor deze locatie, waaronder "maatschappelijke voorzieningen op de eerste en tweede bouwlaag", gestapelde woningen en zorgwoningen op de verdiepingen. De zorgwoningen en woningen mogen voor een deel ook op de begane grond worden gerealiseerd. Hiermee wordt met name de flexibiliteit en uitwisselbaarheid in het gebruik voor de eerste bouwlaag/ begane grond vergroot. Wel wordt de mogelijkheid voor winkels beperkt tot maximaal 1.500 m² en horeca tot maximaal 400 m².

Op grond van artikel 3.1.2., tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening mogen er in een bestemmingsplan regels worden opgenomen met betrekking tot branches van detailhandel en horeca ter bevordering van ruimtelijke economische structuur c.q. ruimtelijke kwaliteit. Op grond hiervan worden supermarkten met een vloeroppevlakte van meer dan 500 m² van de gebruiksmogelijkheid voor winkels uitgesloten. Ten eerste vanwege het feit dat zich binnen de bestemming Gemengd - 2 van het bestemmingsplan Zevenhuizen, Stadsdeelhart Anklaar, al twee supermarkten zullen vestigen. Een derde supermarkt zal kunnen leiden tot aantasting van het voorzieningenniveau in Zevenhuizen/Zuidbroek.

Het tweede bezwaar tegen de mogelijkheid van een supermarkt binnen het gebied van dit herstelplan is dat er dan sprake moet zijn van een extra laad- en losplaats naast de reeds geprojecteerde laad- en losplaatsen van de andere twee supermarkten en overige winkels. Dit zou leiden tot een te grote belasting van het woon- en leefklimaat.