direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd - 3
Plan: Zevenhuizen Stadsdeelhart Anklaar herstelplan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1184-vas1

Artikel 3 Gemengd - 3

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de volgende fucties, uitsluitend op de eerste bouwlaag:
  • 1. winkels, met uitzondering van supermarkten, tot maximaal 1.500 m² b.v.o , uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding "detailhandel" ;
  • 2. horeca als opgenomen in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten horecatypen tot maximaal 400 m²;
 • b. maatschappelijke voorzieningen van categorie 1 die zijn genoemd in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de eerste bouwlaag en tweede bouwlaag;
 • c. zorgwoningen woningen, waaronder begrepen begeleid wonen , met dien verstande dat zorgwoningen woningen niet zijn toegestaan op de begane grond ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel';
 • d. dienstverlening;
 • e. beroepsuitoefening aan huis;
 • f. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • g. bergingen en opgangen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van de bevoorrading;
 • i. parkeervoorzieningen/ (ondergrondse) parkeergarage
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. voetpaden;
 • l. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegelaten woningtypen

Als woningtypen zijn gestapelde woningen toegestaan

3.2.2 Bebouwingsschema

Naast de algemene bouwregels van artikel 5 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 3.3 genoemde ontheffingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen     tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (3.3b)
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  

 

3.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 3.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 • b. van het in lid 3.1 en lid 3.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 3.5 ontheffing van de gebruiksregels is verleend.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning met een maximum van 50 m2 per woning;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;

bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten (aan huis) dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.1 bepaalde teneinde functies toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen dan wel voorkomen in een hogere categorie van bedoelde Lijst, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met functies die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

3.5.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid kan alleen voor zover geen onevenredige belemmeringen en hinder voor omliggende functies ontstaan.