direct naar inhoud van 4.8 Milieuzonering en externe veiligheid
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4.8 Milieuzonering en externe veiligheid

Bij de ontwikkeling van gebieden wordt met behulp van de systematiek uit de VNG uitgave “Bedrijven en milieuzonering” (uitgave 2009), bepaald binnen welke straal bedrijven invloed hebben op de omgeving en met welke milieuaspecten (zoals geluid, gevaar, e.d.) rekening gehouden dient te worden. In de VNG uitgave zijn voor de diverse SBI-codes deze zogenoemde milieuzones bepaald ten opzichte van gevoelige functies zoals woningen, uitgaande van het referentie-omgevingstype “rustige woonwijk”. Tevens is aangegeven voor welke milieuaspecten gecorrigeerd kan worden in geval van een ander omgevingstype.

Naast de geadviseerde milieuzonering voor bedrijven op basis van de VNG brochure “Bedrijven en milieuzonering”, kunnen er ook nog afstandscriteria uit specifieke milieuwetgeving gelden. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de agrarische geurwetgeving (Wgv) of de veiligheidsregelgeving (Bevi/Revi). Deze wetgeving geldt uiteindelijk als toetsingskader voor de toegestane milieueffecten. Ook deze afstandscriteria worden meegenomen bij de beoordeling van de aangevraagde ontwikkeling.


Per locatie wordt navolgend ingegaan op de milieuzoneringsaspecten.

De Pampel

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf De Pampel aangegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0013.png"

Resultaat onderzoek

I nwaartse zonering

Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen).


Uitwaartse zonering

De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0014.png"

Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter.


Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0015.png"

50 meter milieucontour rondom De Pampel

Overige aspecten

In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0016.png"

Conclusie

Het plan om op het adres de Woeste Hoefweg 35 te Hoenderloo het recreatieterrein uit te breiden is kansrijk.

Het Lierderholt

Voor het Lierderholt is bij onderstaande berekening uitgegaan van twee uitbreidingen. In voorliggend bestemmingsplan wordt alleen de zuidelijke uitbreiding geregeld.

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf Het Lierderholt aangegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0017.png"

Resultaat onderzoek

I nwaartse zonering

Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen).


Uitwaartse zonering

De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0018.png"

Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter voor de activiteiten.

Propaantank

Het Lierderholt valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) vanwege de aanwezigheid van een propaantank (propaantank is groter dan 13 m3). Op de locatie Spoekweg 49 staat een bovengrondse propaantank van 40 m3. Het bedrijf heeft een PR 10-6- contour (plaatsgebonden risico) van 45 meter rondom de tank. Binnen de PR 10-6- contour bevinden zich geen woningen van derden.Juridisch behoeven de objecten in de inrichting niet beschermd te worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0019.png"

50 meter milieucontour rondom Het Lierderholt

Overige aspecten

In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0020.png"

Conclusie

Het plan om op het adres de Spoekweg 49 te Beekbergen het recreatieterrein uit te breiden is kansrijk.

Het Veluws Hof

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf Het Veluws Hof aangegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0021.png"

Resultaat onderzoek

I nwaartse zonering

Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen).


Uitwaartse zonering

De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0022.png"

Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter.


Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0023.png"

50 meter milieucontour rondom Het Veluws Hof

Overige aspecten

In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0024.png"

Conclusie

Het plan om op Krimweg 154 te Hoenderloo een uitbreiding van het recreatieterrein te realiseren is kansrijk.

De Hertenhorst

In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten het aspect milieuzonering voor het recreatiebedrijf De Hertenhorst aangegeven:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0025.png"

Resultaat onderzoek

I nwaartse zonering

Binnen het onderzoeksgebied (50 à 100 meter rond het plangebied zijn geen bedrijven en instellingen gelegen (voor het aspect externe veiligheid en geur (veehouderijen).


Uitwaartse zonering

De gewenste activiteit op de planlocatie is uitbreiding recreatieterrein. De geldende afstanden volgens de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ voor deze gewenste activiteit zijn weergegeven in onderstaande tabel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0026.png"

Voor de gewenste activiteit op de planlocatie geldt een aan te houden milieuzone van 50 meter.


Op meer dan 50 meter van de planlocatie bevinden zich andere gevoelige object of woningen. Deze gevoelige objecten bevinden zich dus buiten de geldende milieuzone.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0027.png"

50 meter milieucontour rondom De Hertenhorst

Overige aspecten

In het plangebied zijn met betrekking tot externe veiligheid en elektromagnetische velden de volgende aspecten gecheckt:

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0028.png"

Hoogspanningsleiding

Over de planlocatie is een hoogspanningslijn (Kattenberg-Apeldoorn) aanwezig. De aan te houden indicatieve zone van de hoogspanningslijn bedraagt 80 meter aan weerszijden van de lijn. De planlocatie is in deze zone gelegen. De berekende specifieke zone bedraagt 38,5 meter aan weerszijden van de lijn. De planlocatie is in deze zone gelegen.

In de nieuwe situaties gelden belemmeringen voor objecten waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microTesla. Aangezien er hier sprake is van uitbreiding van recreatieobjecten is het mogelijk dat er kinderen kunnen verblijven. Voor langdurig verblijf van kinderen is hier mogelijk sprake. Vanuit het voorzorgprincipe wordt aanbevolen om de uitbreiding niet binnen de hieronder weergegeven zones te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0029.png"

Specifieke zone Hoogspanningslijn Apeldoorn-Kattenberg (links) en rechts geprojecteerd in uitbreiding

Conclusie

Het plan om op de locatie Hertenhorst, Kaapbergweg 45 te Beekbergen uit te breiden is kansrijk onder de voorwaarde dat de uitbreiding op meer dan 38,5 meter van de hoogspanningslijn wordt geprojecteerd. Om dit te beschermen is een dubbelbestemming voor de hoogspanningsleiding opgenomen.