direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4.6 Geluid

De Wet geluidhinder stelt dat verblijfsrecreatie geen geluidgevoelige bestemming is. Echter, jurisprudentie vereist wel een nadere beschouwing in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Enerzijds dient de akoestische kwaliteit ter hoogte van nieuwe verblijfsrecreatie te worden beschouwd. Er verblijven immers mensen en bij onaanvaardbaar hoge geluidniveaus is er mogelijk geen sprake meer van een goede ruimtelijke ordening. Anderzijds dient ook het akoestische effect van een plan op de bestaande en omliggende leefomgeving te worden beschouwd. Bij een significante verkeerstoename kan immers sprake zijn van onaanvaardbaar hogere geluidsbelasting.


Resultaten

Op basis van de verkeersmilieukaart is de toekomstige geluidbelasting (2022) bepaald en in onderstaande figuren weergegeven. De classificatie is afgestemd op permanent wonen. Uit de onderstaande figuren valt af te leiden dat ter hoogte van de uitbreidingslocaties sprake is van een rustig gebied met, zeker voor een kortstondig recreatief gebruik, een voldoende goede kwaliteit.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0010.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0011.png"


Ten opzichte van het huidige recreatieve gebruik neemt het gebruik niet zodanig toe dat er een verkeerstoename wordt gegenereerd van meer 30%. Hiervoor liggen de uitbreidingslocaties ook te ver bij elkaar vandaan. Hiermee neemt de geluidsbelasting niet hoorbaar toe in de omgeving.

Op grond van het bovenstaande is het plan uitvoerbaar.