direct naar inhoud van 4.5 Natuurwaarden
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

4.5 Natuurwaarden

Bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo

In het bestemmingsplan Recreatiebedrijven Hoenderloo zijn uit oogpunt van de aanwezige natuur- en landschapswaarden de volgende conclusies getrokken:

  • Het uitbreidingsgebied van de Pampel herbergt deels een vegetatie met een bijzonder karakter in de vorm van eikenhakhoutbos. Om deze reden is het niet wenselijk dat hier het gehele boogde uitbreidingsterrein voor verblijfsrecreatie wordt vrij gegeven. Het is belangrijk dat er een deel van dit bos behouden blijft om zo dit karakter te behouden. Voor de Pampel is het wel mogelijk om een beperkt gedeelte hiervan voor toeristisch kamperen te benutten. Hierbij wordt gedacht aan een uitbreiding van 3,2 ha direct grenzend aan het huidige kampeerterrein. Op deze wijze blijft een substantieel deel als eikenhakhoutbos behouden en kan een strook van 80 à 100 m breed dienst doen als ecologische zone voor aanwezige fauna.
  • De uitbreiding van het Veluws Hof wordt gewenst in een gebied dat zowel hoge als lage natuurwaarden herbergt. Aansluitend aan het recreatieterrein ligt een strook van 2 à 3 ha dat relatief lage waarden (natuurbehoudswaarde 4) herbergt. In dit gebied is om deze reden uitbreiding denkbaar. In het resterende gebied zijn hoge natuurwaarden aanwezig (natuurbehoudswaarde 6). Om deze reden is bij honorering van uitbreiding in dit gedeelte terughoudendheid op zijn plaats.
  • Het beoogde uitbreidingsgebied van 't Lierderholt is een aansluitend bosgebied met een behoorlijke natuurwaarde. Terughoudendheid is bijgevolg op zijn plaats. Het betreft een besloten particulier terrein van circa 10 ha buiten de vrije wildbaan. Bij een zorgvuldige landschappelijke inpassing zou hierbinnen, zonder de waarde van het omringende natuurgebied en recreatieve uitloopgebied geweld aan te doen, een bescheiden uitbreiding vorm gegeven kunnen worden van circa 4 ha.

Op deze maximaal toe te stane uitbreidingsruimte is de grootte van grond met rechtstreekse bestemming (fase 1) en de grond met een wijzigingsbevoegdheid (fase 2) tezamen gebaseerd. Hiervoor dienen de recreatieondernemers nog wel een Natuurbeschermingwetvergunning aan te vragen.

Gebiedsbescherming

Wat betreft gebiedsbescherming is de "Natuurtoets Groei en Krimp; tweede groeitender 2011" (Arcadis, 2011) relevant. Deze natuurtoets is in de bijlage opgenomen. De natuurtoetstoets ligt aan de basis van de toewijzing van de groei in de aangewezen groeiclusters. Daarin is opgenomen de toetsing aan de instandhoudingsdoelen c.q. de kwalificerende habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Geconcludeerd wordt dat door de totale omvang van aangevraagde uitbreidingsplannen terug te brengen van 41,05 ha tot 23,8 ha het saldo in evenwicht is (en mogelijk zelfs positief voor een aantal soorten en habitattypen). Dit heeft er toe geleid dat aan een aantal uitbreidingsplannen dus is beperkt, de uitbreidingen van Hoenderloo fase 2 zijn daarin wel gehonoreerd.


Soortenbescherming

Wat betreft de soortbescherming is te verwijzen naar de eerder afgegeven Ontheffing van de Flora- en faunawet (FF/75C/2005/0046). Deze ontheffing is in de bijlage opgenomen. Bij de aanvraag is rekening gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten en zijn locaties waar deze voorkomen buiten de uitbreidingen gehouden. Daarmee was de voorgenomen uitbreiding in overeenstemming met de natuurwetgeving. De verwachting is dat de huidige voorgestelde uitbreidingen haalbaar zijn. Mogelijk mitigerende maatregelen die nog kunnen voortvloeien uit een thans in uitvoering zijnde actualiserend onderzoek, zullen als randvoorwaarden worden opgenomen.