direct naar inhoud van 3.3 Het Veluws Hof
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

3.3 Het Veluws Hof

Het recreatiebedrijf Het Veluws Hof is gelegen aan de Krimweg 154 te Hoenderloo. In het geldende bestemmingsplan is aan Het Veluws Hof een uitbreiding van 4,0 ha in het westen toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen:

Voor het Veluws Hof is de uitbreiding gedacht aansluitend aan het recreatieterrein in de strook van 4 hectare aan de westzijde, dat deels relatief lage natuurwaarden herbergt. Gekozen is voor deze oplossing om de volgende redenen:
•Er is uit het ondernemersplan naar voren is gekomen dat uitbreiding noodzakelijk is voor kwaliteitsverbetering en risicospreiding. Deze kwaliteitsverbetering moet zich uiten in de vorm van extensivering en te ontwikkelen toeristische plaatsen. Het vervolgonderzoek bevestigt deze in een eerder stadium al getrokken conclusies.

•De uitbreidingslocatie maakt onderdeel uit van een te versterken ecologische verbindingszone met hoge natuurwaarde. Door uitbreiding in de voorgestelde omvang van 4 ha zal deze niet in gevaar komen. Door bovendien de toeristische staanplaatsen aan de westzijde van de uitbreiding te situeren is een goede natuuur-inpassing met beperkte uitstraling op het aangrenzende natuurterrein verzekerd. Ook wordt er rekening mee gehouden dat aan de noordzijde van de uitbreidingsstrook een gedeelte van het terrein waar het huidige sportveld ligt geen verblijfsrecratiebestemming komt maar parkstrook met recreatief medegebruik.
•Overigens wil de betrokken ondernemer in beginsel meewerken aan overdracht van resterende gronden aan een natuurbeherende instantie ten gunste van een ecologische verbindingszone voor de fauna.

In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,0 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten westen van het bestaande terrein met 2,0 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0007.png"