direct naar inhoud van 3.2 Het Lierderholt
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

3.2 Het Lierderholt

Het recreatiebedrijf Het Lierderholt is gelegen aan de Spoekweg 49 te Beekbergen. In het geldende bestemmingsplan is aan Het Lierderholt een uitbreiding van 4,0 ha in het oosten toegestaan. Onderstaande motivering is hierbij opgenomen:

Voor het op kwaliteit houden van dit volwaardige bedrijf wordt, ondanks de wat solitaire ligging, een uitbreiding wenselijk en aanvaardbaar geacht van 25% van het huidige oppervlak, dat wil zeggen ca. 4 ha (direct aansluitend aan de oostzijde in het middengebied). De planologische situering brengt met zich mee dat de voorgestelde uitbreiding geen wezenlijke verstoring of aantasting van het omringende natuurgebied hoeft te betekenen. Het bedrijf kent een rustige ontsluiting naar de Arnhemseweg en heeft een extensieve op natuur gerichte opzet, waarbij de uitbreiding dient voor toeristisch kamperen, welke zich goed laat voegen in de aanwezige terreinsituatie met respect voor aanwezige natuurwaarden. Zowel aan de noordzijde, als aan de zuidzijde wordt voldoende afstand tot de perceelsgrens in acht genomen. Over de niet benodigde eigen gronden kan gesproken worden ten gunste van een toevoeging aan de vrije wildbaan en beheer door een natuurterreinbeheerder.

In het geldende bestemmingsplan is een deel van de toegestande uitbreiding direct bestemd, namelijk 2,0 ha (op onderstaande locatie aangegeven met een dunne rode lijn). Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de overige uitbreiding van het bedrijf die reeds is vastgelegd middels een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan (op onderstaande locatie aangegeven met een dikke rode lijn). Het betreft een uitbreiding ten oosten van het bestaande terrein met 2,0 ha. Deze uitbreiding zal worden gebruikt voor toeristisch kamperen inclusief stacaravans. Tevens zal een centrale voorziening worden aangelegd van circa 150 m2.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0006.png"