direct naar inhoud van 2.5 Bestemmingsplannen
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

2.5 Bestemmingsplannen

2.5.1 Bestemmingsplan Recreatieterreinen Hoenderloo

Het groeikrimp beleid is reeds vertaald in het bestemmingsplan Recreatieterreinen Hoenderloo. Na een onafhankelijke beoordeling van ondernemersplannen op het punt van bedrijfseconomische noodzaak c.q. grote wenselijkheid enerzijds en een serie planologische toetsingscriteria anderzijds is aan de bedrijven uitbreidingsruimte toegewezen. In het kader van het door de provincie ontwikkelde groei- en krimpbeleid is bij de vier recreatiebedrijven een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor uitbreiding met een tweede fase. De vier betrokken bedrijven kunnen de eerste fase van hun beoogde uitbreiding via een directe bestemming realiseren. De omvang hiervan blijft binnen de reeds vaststaande krimpplannen qua capaciteit. De tweede fase komt via een wijzigingsbevoegdheid aan de orde als er de komende tijd meer krimpruimte tot stand is gekomen via sanering van bedrijven elders. Met deze aanpak wordt mogelijke strijdigheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn vermeden. Er wordt met andere woorden niet geanticipeerd op nog te realiseren krimpruimte als compensatie voor de geboden uitbreidingsruimte.

Concreet is de volgende wijzigingsbevoegdheid opgenomen:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Bos- en natuurgebied" van gronden met op de plankaart de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid verblijfsrecreatie fase 2" wordt gewijzigd in de bestemming "Verblijfsrecreatieve doeleinden" ten behoeve van de uitbreiding van het aan die gronden grenzend verblijfsrecreatieterrein, met inachtneming van de volgende bepalingen:

1.de provincie Gelderland dient schriftelijk verklaard te hebben dat ter realisering van het project krimp en groei elders op de Veluwe minimaal 5,15 ha verblijfsrecreatief terrein is aangekocht ter sanering. Het koopcontract in verband met deze transactie(s) dient ondertekend te zijn;

2.op de gronden met de aanduiding "minimaal aandeel van terrein voor toeristisch kamperen" geldt, dat recreatief nachtverblijf is toegestaan, met dien verstande dat het bij die aanduiding vermelde percentage van de oppervlakte van die gronden uitsluitend mag worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf in kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans. Het in de vorige zin bedoelde percentage bedraagt 100%, behoudens bij Veluws Hof, waar het percentage 20% bedraagt.

2.5.2 Bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid

Het groeikrimp beleid is tevens vertaald in het bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Deze uitbreidingsmogelijkheid wordt via een wijzigingsbevoegdheid onder voorwaarden mogelijk gemaakt om recht te doen aan de belangen van natuur en landschap in dit waardevolle natuurgebied. In de voorschriften zijn hiervoor de nodige bepalingen opgenomen.