direct naar inhoud van 2.1 Streekplan Gelderland
Plan: Uitbreiding recreatiebedrijven De Pampel, Het Lierderholt, Het Veluws Hof en De Hertenhorst
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1182-vas1

2.1 Streekplan Gelderland

In het Streekplan Gelderland, tevens Structuurvisie, zijn de vier recreatieterreinen aangeduid als 'recreatiecluster (groei krimp)'. Dit duidt op groei- en krimp van verblijfsrecreatie op het Veluwemassief. Ten aanzien van de mogelijke ontwikkelingen van verblijfsrecreatie op het Veluwemassief (in het Reconstructieplan Veluwe Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) genoemd) geldt een specifiek beleid, te weten het Groei- en krimp-scenario, zoals ontwikkeld in het kader van de nota Veluwe 2010 en uitgewerkt in het Reconstructieplan Veluwe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0002.png" Uitsnede kaart Ruimtelijke Ontwikkeling, Streekplan Gelderland

Het Groei- en krimpscenario gaat uit van een betere ruimtelijke afstemming op het Veluwemassief van recreatie en natuur om zo een kwaliteitsslag voor beiden te kunnen maken. Hoofdlijn van dit scenario is het enerzijds groei (ontwikkelingsmogelijkheden) toestaan aan recreatiebedrijven op vanuit natuuroverwegingen minder kwetsbare plekken en anderzijds krimp (saneren) van recreatiebedrijven, die vanuit natuuroverwegingen ongunstig gelegen zijn.


Het Groei- en krimpscenario gaat uit van de volgende inhoudelijke hoofdlijnen:

  • groei en krimp houden elkaar in evenwicht; het Groei- en krimpscenario leidt per saldo tot nul-groei in hectares verblijfsrecreatie op het Veluwemassief.
  • groei vindt plaats binnen de aangegeven zoekgebieden voor recreatieclusters van bedrijven (zie themakaart 25 ‘Recreatie’ en beleidskaart ‘ruimtelijke ontwikkeling’);
  • voorwaarde is dat de betreffende uitbreiding of omzetting past in de ontwikkelingsvisie die voor het gehele zoekgebied is opgesteld;
  • groei wordt ingezet voor toeristische verblijfsrecreatie, d.w.z. voor verblijfsrecreatie, waarbij sprake is van een toeristische verhuur van overnachtingseenheden (tenten, toer- en stacaravans, recreatiebungalows) onder een bedrijfsmatige exploitatie van de terreinen;
  • groei wordt ingezet ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de bedrijven; deze verbetering heeft zowel betrekking op de bedrijven zelf, als op de omgeving en de aanwezige natuur;
  • terreinen, waar permanente bewoning plaatsvindt, worden uitgesloten van groei; dergelijke terreinen komen alleen nog in aanmerking voor mogelijke ontwikkelingskansen, wanneer gegarandeerd is, dat de permanente bewoning is beëindigd;
  • krimp wordt in eerste instantie gezocht in de in het scenario aangegeven solitaire bedrijven;
  • krimp vindt plaats hetzij via sanering van bedrijven, hetzij via uitplaatsing naar de aan de Veluwe grenzende gebieden. In beginsel vindt dit plaats op basis van vrijwilligheid en goed overleg met de betrokken ondernemers. In krimpgebied worden de planologische rest- en omwisselcapaciteiten gesaneerd;
  • in het kader van het Groei- en krimpscenario is sprake van een specifieke toepassing van het regime van bos- en natuurcompensatie. Daarbij vindt de fysieke compensatie voor de groei plaats in de vorm van realisering van de krimplocaties; hierbij wordt uitgegaan van 100% compensatie, in plaats van de gebruikelijke 120, 130 of 140%.


Om de kwalitatief best mogelijke invulling te realiseren is voor elk van de zoekgebieden recreatieclusters op gemeentelijk niveau een ontwikkelingsvisie gemaakt.

Om Veluwebreed een zorgvuldige afweging mogelijk te maken heeft de provincie een streekplanuitwerking opgesteld als kader voor de gemeentelijke visies.

2.1.1 Streekplanuitwerking Groei & Krimp

Op de Veluwe worden 15 recreatieclusters onderscheiden die de status ‘zoekgebied’ hebben. Binnen deze zoekgebieden kan middels wijziging van het bestemmingsplan ruimte beschikbaar komen als middel om verblijfsrecreatie op een gezonde en duurzame wijze te ontwikkelen.


De groei in recreatieclusters is aan voorwaarden gebonden. Voorkomen moet worden dat de kernwaarden van het toeristisch-recreatieve product (i.c. de bijzondere, groene omgeving van de Veluwe) worden gemarginaliseerd. Gemeenten hebben voor de zoekgebieden recreatieclusters visies opgesteld, om een balans te vinden tussen het behouden van de kernwaarden en het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor de verblijfsrecreatie. Deze zogenaamde clustervisies vormen een leidraad en eerste toetsingskader op lokaal niveau.

Alle vier de terreinen vallen binnen een 'zoekgebied recreatiecluster (groei)'.

2.1.2 Clustervisie verblijfsrecreatie Cluster Hoenderloo

Voor het cluster Hoenderloo is in 2008 de clustervisie Hoenderloo opgesteld. De gemeente Apeldoorn heeft voor de cluster Hoenderloo al een bestemmingsplan voor de groei van een aantal bedrijven vastgesteld. Dit zijn de bedrijven het Lierderholt, ’t Veluws hof, de Pampel en het Schinkel. De clustervisie honoreert deze al vastgestelde planologische ruimte. Nieuwe uitbreidingen moeten de procedure van “Groei en krimp” doorlopen, waarbij de bedrijven hun uitbreidingsplannen indienen bij de provincie en onder andere getoetst wordt aan de clustervisie.

Op de visiekaart is dan ook af te lezen dat de gewenste uitbreidingen voor De Pampel en Het Lierderholt al zijn aangegeven op de kaart als recreatiebedrijf. Alleen voor het recreatiebedrijf Het Veluws Hof is de gewenste uitbreiding nog niet opgenomen als onderdeel van het recreatiebedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1182-vas1_0003.png"