direct naar inhoud van 7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
Plan: Malkenschoten 23
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1180-vas1

7 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID

Kennisgeving

Er is een kennisgeving van de voorbereiding op het bestemmingsplan in combinatie met de gesloten overeenkomst gepubliceerd en deze heeft terinzage gelegen.

Inspraak en Overleg

De impact van dit bestemmingsplan is zeer beperkt. Het gaat hier om een binnenstedelijk plan en er is sprake van vervangende nieuwbouw. Een vervallen woning op een verwilderde kavel krijgt op deze manier een nieuwe impuls. Waarbij met name de versterking van de houtwal een maatschappelijke meerwaarde oplevert. Daarom is het voeren van overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten. Wel wordt het plan informeel voorgelegd aan de provincie ter kennisname van de ontwikkeling. En wordt uiteindelijk ook via het formele spoor een ontwerpbestemmingsplan aan de provincie toegestuurd. Voor wat betreft het overleg met het waterschap wordt verwezen naar de watertoets, paragraaf 5.2.5.

Conform de gemeentelijke inspraakverordening wordt er in dit geval voor gekozen om te starten met een ontwerpbestemmingsplan en de fase van het voorontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende inspraak over te slaan. Vervolgens wordt als extra service van de gemeente aan omwonenden een brief gestuurd om deze zo te attenderen op de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit ging echter om een beperkt aantal gezien de afgelegen situering van de ontwikkeling.