direct naar inhoud van 5.3 Geluidhinder
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

5.3 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient tevens inzicht te worden gegeven in de akoestische indirecte gevolgen van het plan bij omliggende bestaande woningen, zoals de akoestische gevolgen van eventuele verkeersaantrekkende werking.


Onderzoeksresultaten.

Het plangebied is alleen gelegen binnen de invloedssfeer van verkeerswegen en niet binnen de invloedssfeer van een spoorlijn en industrieterrein. De ontwikkeling betreft echter geen geluidgevoelige bestemming. Het plan betreft ook geen ontwikkeling van verkeerswegen en een industrieterrein in de zin van de Wgh nabij geluidgevoelige bestemmingen. De Wgh is derhalve niet van toepassing. Het plan leidt niet tot een verkeerstoename van meer dan 40%. De geluidbelasting neemt pas hoorbaar toe bij een verkeerstoename van meer dan 40% en derhalve is in casu geen sprake van een hoorbare toename en betreft het een aanvaardbare situatie.