direct naar inhoud van 5.2 Bodem
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

5.2 Bodem

Bij nieuwe ontwikkelingen moet de bodemgesteldheid in kaart worden gebracht. Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe functie mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is.

Bij bouwactiviteiten is ook in het kader van de omgevingsvergunning bouwen onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. Hierbij mogen bodemonderzoek niet ouder zijn dan 5 jaar.

Hiernaast staat in de bodemnota 2009-2012 de volgende doelstelling met betrekking tot duurzaam bodembeheer geformuleerd: 'Ruimtelijke ontwikkelingen worden vanaf 2009 gekoppeld aan de chemische, fysische, ecologische bodemkwaliteit en rekening houden met bodemwaarden (bijvoorbeeld archeologie), bodemprocessen (bijvoorbeeld verdroging) en ingrepen in de bodem (bijvoorbeeld drinkwaterwinning); bij grondwerkzaamheden rekening houden met de eigenschappen van de bodem (duurzaam gebruik van de ondergrond)'.

Op basis van het bodeminformatiesysteem is de locatie Wenumseweg 39 verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging. De volgende bodemonderzoeken hebben plaatsgevonden op deze locatie:

- Verkennend bodemonderzoek Wenumseweg 39, Witteveen en Bos, kenmerk Ap169.1/47/1010, d.d. 8 februari 1995;

- Aanvullend verkennend onderzoek Wenumseweg 39, Witteveen en Bos, AP169.2/27/2485, d.d. 29 maart 1995.

De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is sterk verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom en koper. Er zijn geen bezwaren voor de bestemmingsplanwijziging, mits de onderkant van de fundering zich niet dieper bevindt dan 0,5 m-mv.

Voor het oprichten van een loods voor goederen opslag is geen bodemonderzoek nodig. Er is een bodemonderzoek noodzakelijk als er uitbreidingen komen van meer dan 50 m² grondoppervlakte, mits een persoon er structureel verblijft (twee uur per dag en meerdere dagen in de week). Het bodemonderzoek kan dan plaatsvinden bij de bouwaanvraag.

Voor de omgevingsvergunning bouwen (zie hierboven) zal een vooronderzoek op basisniveau conform NEN 5725 uitgevoerd moeten worden met aandacht voor asbest. Tevens zal er een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd moeten worden. Als blijkt dat de locatie verdacht is op het voorkomen van asbest in de bodem, is het uitvoeren van een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk.