direct naar inhoud van 3.3 Hydrologie
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

3.3 Hydrologie

3.3.1 Grondwater

Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied Apeldoorns Kanaal-Grift. In dit stroomgebied infiltreert regenwater in de hoge delen van de Veluwe en komt als kwelwater in de lage gebieden tussen de Veluwe en het Apeldoorns Kanaal weer te voorschijn. Door de kwel is hier waardevolle, watergebonden natuur ontstaan.

3.3.2 Oppervlaktewater

Het stroomgebied wordt gekenmerkt door de aanwezige sprengen en beken. In het verleden, voordat de randgebieden werden ontgonnen, was de grondwaterstand op de Veluwe waarschijnlijk hoger dan nu. Sprengenbeken zijn beken die vanaf de Middeleeuwen, vooral tussen 1600 en 1750, aan de oost- en zuidkant van de Veluwe zijn verdiept of aangelegd op plekken waar kwelwater uittrad. Het water werd gebruikt om molens aan te drijven (onder andere voor papierindustrie) en om vijvers en kasteelgrachten van water te voorzien. De sprengenbeken vertegenwoordigen een cultuurhistorische en ecologische waarde.

De Papegaaibeek stroomt vanaf de Veluwe naar het Apeldoorns Kanaal en is aangewezen als A-watergang. Op een A-watergang is de Keur van het Waterschap van toepassing.

Onderhoud, dat nu via de noordkant van de beek wordt uitgevoerd, is in de toekomst ook mogelijk. De Keur regelt onder andere het onderhoud. Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden binnen de Keur dan is er een watervergunning nodig.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0012.jpg"

Figuur 3.4. Papegaaibeek

In en langs de beken vinden verschillende maatregelen plaats die zijn gericht op beekherstel, sanering van vervuilde waterbodems, verminderen wateroverlast voor de landbouw, verbetering van de waterkwaliteit en realisatie van ecologische verbindingszones.

3.3.3 Afvoer hemel- en afvalwater

Het gemeentelijk beleid is er op gericht om bij nieuwe ontwikkelingen de afvoer van hemelwater niet op de riolering aan te sluiten. In de Bouwverordening is bepaald dat het hemelwater dat afkomstig is van daken en verhardingen in principe in de bodem moet worden geïnfiltreerd door middel van een infiltratievoorziening van voldoende capaciteit op eigen terrein.

3.3.4 Afvoer van hemelwater

Binnen het gebied is enkel riolering voor afvalwater aanwezig. Hemelwater mag daarop niet worden aangesloten. Afvloeiend hemelwater dient binnen het perceel te worden geborgen, geïnfiltreerd en/of vertraagd afgevoerd.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

3.3.5 Afvoer van afvalwater

Gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke vuilwaterriool. Het bestaande drukriool in de Wenumseweg heeft op dit moment voldoende capaciteit. Het gemiddelde aanbod van afval zal door genoemde ontwikkeling naar verwachting niet of nauwelijks toenemen.

3.3.6 Watertoets

De watertoets is ingesteld om het aspect water in een vroeg stadium mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets is wettelijk verplicht en heeft als doel om gezamenlijk met de waterbeheerders de waterhuishoudkundige doelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium in ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen. De gemaakte afspraken worden in de waterparagraaf van het bestemmingsplan opgenomen.