direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Het kleinschalige landschap in de omgeving van Wenum en Wiesel gaat naar het oosten toe geleidelijk over in een meer open agrarisch landschap. Kenmerkend zijn de essen: de hoger gelegen percelen waarop de (voormalige) boerderijen zijn gesitueerd. In het open gebied (waarbinnen het plangebied zich bevindt) vallen deze essen goed op door de hogere ligging ten opzichte van het omliggende landschap.

Opvallend is dat ook de bebouwing een grote diversiteit aan maten en vormen kent: niet alleen verspreid liggende solitaire bebouwing, maar ook min of meer lintvormige concentraties langs de Zwolseweg en Oude Zwolseweg en omgeving en ter plaatse van de kern van Wenum. De bebouwing in het plangebied draagt hieraan bij.

Het plangebied ligt nabij het "Gemengd agrarisch gebied" maar bevindt zich binnen het "Open agrarisch gebied" (zie figuur 3.1). Het "Open agrarisch gebied" is het gebied tussen de Zwolseweg / Wenum en het Apeldoorns kanaal dat vooral bestaat uit een vlak, open agrarisch gebied. Hier zijn vooral burgerwoningen en (voormalige) agrarische bedrijven gevestigd. Het landbouwmechanisatiebedrijf binnen het plangebied vormt samen met zijn buurman een uitzondering gezien de omringende functies. Grote beplantingselementen ontbreken, met uitzondering van erfbeplanting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0009.jpg"

Figuur 3.1 - Landschappelijke hoofdstructuur (rode cirkel = globale ligging plangebied)

Er is reeds jaren sprake van een landbouwmechanisatiebedrijf binnen het plangebied. Opslag van machines bepaalt hier voor een groot deel de impact op de omgeving samen met de aanwezige hal. De zone richting de Papegaaiebeek bestaat uit grasland, veelal ook in gebruik voor opslag van materiaal. Het perceel bevat veel verharding in verband met de bedrijfsactiviteiten. Tevens bevindt er zich een houtwal tussen het fietspad (voormalige spoorlijn) en het bedrijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0010.jpg"

Figuur 3.2 Aan zicht vanaf de zuidzijde (Papegaaiebeek)

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0011.jpg"

Figuur 3.3. Luchtfoto planlocatie