direct naar inhoud van 2.3 Nationaal beleid
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

2.3 Nationaal beleid

2.3.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte, onderdeel van de planologische kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030.

Uitgangspunt is het zogenaamde 'restrictieve beleid': een verstedelijking van het platteland dient voorkomen te worden door alleen functies toe te staan die hier aan gebonden zijn. Het betreft hier een uitbreiding van een bedrijf dat functioneel is gebonden aan het buitengebied. Het landbouwmechanisatiebedrijf is van oudsher gevestigd op deze locatie. De klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de directe omgeving van de huidige lokatie. Verplaatsing van een landbouwmechanisatiebedrijf zou betekenen dat klanten zowel overdag als 's avonds/ 's nachts met deze grote machines het stedelijke verkeersnetwerk zullen gaan belasten hetgeen tot het vastlopen van dit netwerk en een gevaarlijke situatie op zal leveren. Voor klanten is het van belang om zonder afspraak de machines op het terrein van initiatiefnemer te kunnen stallen, hetgeen lastig wordt in het stedelijk gebied omdat de noodzaak groter zal zijn om het terrein van een hekwerk te voorzien om overlast/vandalisme/criminele activiteiten te voorkomen. De huidige landelijke economische situatie zorgt ook voor een behoudende insteek en initiatiefnemers zien ook op basis daarvan een investering in een bedrijfskavel op een bedrijventerrein in de omgeving niet zitten. Opsplitsing van het bedrijf bedrijfsmatige ook geen optie. Er is sprake van een functionele binding met de huidige locatie zowel bedrijfsmatig alsook economisch. Daarnaast bevindt zich de ontwikkeling net buiten het dorp, waarbij voor de dorpen zelf het uitgangspunt is dat functies van meer stedelijke aard in principe mogelijk zijn.

2.3.2 Nationaal Waterplan 2009-2015

Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding uit 1998 en hét rijksplan voor het waterbeleid in Nederland. Water krijgt een meer prominente rol bij de inrichting van Nederland. De beleidslijnen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het Nationaal bestuursakkoord Water, die inspelen op de verwachte klimaatsveranderingen, zijn een belangrijke impuls voor de koers van het nieuwe waterbeleid. Het hoofdthema is: Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water. Tevens bevat het Nationaal Waterplan een eerste beleidsmatige uitwerking van de kabinetsreactie op het advies van de Deltacommissie. Het bestemmingsplan zal op gepaste wijze om gaan met water