direct naar inhoud van 2.2 Europees beleid
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

2.2 Europees beleid

2.2.1 Natura 2000

Natura 2000 bestaat uit een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Het netwerk wordt beschermd door twee Europese richtlijnen, namelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van strikt te beschermen gebieden, zogenaamde ‘speciale beschermingszones’. In Nederland is de bescherming van de speciale beschermingszones geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998. Er is voor gekozen één aanwijzingsbesluit te hanteren, dat de diverse vormen van bescherming van het gebied regelt. In dit besluit zijn de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, de doelen van de natuurbescherming in dit gebied.

Voor elke ruimtelijke ontwikkeling die kan leiden tot gevolgen voor een of meer van deze instandhoudingsdoelstellingen, is een 'passende beoordeling’ van de gevolgen van de ontwikkeling verplicht. In de passende beoordeling wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen worden verwacht en hoe die schade wordt geminimaliseerd door het treffen van bepaalde maatregelen.

Het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ ligt op enige afstand van het plangebied. De EHS natuur ligt eveneens op afstand ten noorden van het plangebied. De Papegaaiebeek zelf is aangemerkt als EHS-verweving. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de gebiedsbescherming. Het bestemmingsplan maakt geen ontwikkelingen mogelijk die de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Hieronder is in afbeelding 2.1. het plangebied voorzien van een rode cirkel waarmee de afstanden ten opzichte van de hiervoor genoemde gebieden wordt gevisualiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0003.jpg"

Figuur 2.1 - Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwe en Ecologische Hoofdstructuur (plangebied = gelegen in rode cirkel)

2.2.2 Europese Kaderrichtlijn Water

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in werking getreden. De KRW geeft het kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden dat:

  • Aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, voor verdere achteruitgang worden behoed;
  • Verbetering van het aquatisch milieu wordt bereikt, onder andere door een forse vermindering van lozingen en emissies;
  • Duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn;
  • Er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging van grondwater.


Voor de KRW zijn ecologische èn fysisch-chemische doelen geformuleerd die afhankelijk zijn van de functie van een watergang en/of het beschermingsniveau van het grondwater. De KRW heeft, waar het de gemeente betreft, consequenties voor bijvoorbeeld riolering, afkoppelen, toepassing van bouwmaterialen en het ruimtelijke beleid. Doordat met het initiatief juist wordt ingezet op versterking van de Papegaaiebeek zal aantasting van watersystemen worden voorkomen en juist worden versterkt (duurzaam waterbeheer).