direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

1.3 Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied is het volgende bestemmingsplan momenteel geldend:

Buitengebied Wenum Wiesel (vastgesteld april 2001) incl. herzieningen en wijzigingen. Afbeelding 1.2 bevat een uitsnede van de plankaart. Vigerend is hierbij de bestemming "niet agrarische bedrijven" van toepassing. Waarbij op het adres specifiek een landbouwmechanisatiebedrijf wordt toegelaten met maximaal 1240 m2 als maximaal te bebouwen grondoppervlakte. Ten zuiden van deze bedrijfsbestemming zijn de gronden aangemerkt als "agrarisch gebied", waarbinnen een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor natuurontwikkeling. Insteek van deze wijzigingsbevoegdheid was om ruimte te bieden voor de ontwikkeling en instandhouding van natuur en ecologische verbindingszones. Ook bevatten de zuidelijke gronden een strook die is voorzien van de bestemming "Afschermend groen". Deze specifieke bestemming is opgenomen om de destijds gewenste uitbreiding landschappelijk in te passen. Voor zover bekend is er nooit uitvoering gegeven aan deze uitbreiding en is zodoende de landschappelijke inpassing ook nooit van de grond gekomen. Tot slot bevat de Papegaaiebeek de status van A-watergang met de daaraan gekoppelde bescherming. In deze vigerende regeling heeft deze beek nog de HEN-status met bijbehorende bescherming.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1179-vas1_0002.jpg"

Afbeelding 1.2 uitsnede vigerende bestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied

Inmiddels heeft er een ontwerpbestemmingsplan voor heel Wenum Wiesel terinzage gelegen samen met de omliggende gronden behorende bij het buitengebied. In dit ontwerpbestemmingsplan heeft het perceel Wenumseweg 39 de bestemming "Bedrijf" gekregen en is de bedrijfswoning voorzien van de bestemming "Wonen - 2". In dit bestemmingsplan is er geen sprake meer van een specifieke regeling voor het landbouwmachanisatiebedrijf. Verder bevatten de gronden een aanduiding "Waarde Archeologie - middelhoog" en de gebiedsaanduiding "reconstructiewetzone - verwevingsgebied"(deze laatste is bedoeld voor intensieve veehouderij en is hier dus niet van toepassing). De Papegaaiebeek bevat in dit bestemmingsplan een aanduiding voor "Waarde beken en sprengen" en een gebiedsaanduiding voor "Ecologisch water".