direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur
Plan: Wenumseweg 39 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1179-vas1

Artikel 4 Natuur

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. afschermend groen en natuurontwikkeling rondom de Papegaaibeek, zoals weergegeven in bijlage 2;
  • b. natuurgebied;
  • c. instandhouding van natuur, cultuurhistorische en landschappelijke waarden;
  • d. extensief grondgebonden agrarisch en/of bedrijfsmatig medegebruik;
  • e. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden, wandelen en fietsen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen.

4.2 Inrichting

De gronden dienen, als voorwaarde voor nieuwbouw van een tweede bedrijfsgebouw binnen gronden met de bestemming Bedrijf (artikel 4), landschappelijk te worden ingericht en zodanig in stand te worden gehouden, overeenkomstig het inrichtingsplan dat als bijlage 2 bij deze regels is opgenomen.

4.3 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 9 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte /inhoud   Maximale goothoogte    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 
    2 m  
 
4.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels van artikel 10 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de volgende specifieke regels.

4.4.1 Extensief grondgebonden agrarisch gebruik

Extensief grondgebonden agrarisch en/of bedrijfsmatig gebruik is uitsluitend toegestaan voor zover dit ten dienste staat van het natuurbeheer dan wel voor zover het betreft het testen van landbouwmachines.

4.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden

De in artikel 15 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden zijn van toepassing.