direct naar inhoud van 4.4 Archeologie
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

4.4 Archeologie

In de rapportage d.d. oktober 2011, opgesteld door BAAC en opgenomen in bijlage 6 van de Bijlagen bij de toelichting, zijn de resultaten van het Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek weergegeven.

Uit bureauonderzoek geldt voor Jonas 19 met uitzondering van de locaties van de varkensschuren en het woonhuis, een middelhoge specifieke verwachting voor het aantreffen van vondsten en/of sporen uit het paleolithicum en het mesolithicum. De kans op eventuele vondsten en/of sporen uit latere perioden (neolithicum-middeleeuwen) wordt gering geacht (lage specifieke verwachting neolithicum en later).

Op basis hiervan heeft er een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden. Voor Jonas 19 geldt op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek een lage archeologische verwachting op het aantreffen van vindplaatsen vanaf de steentijd. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk.

Aangezien op de locaties Jonas 13 en 15 niet wordt gebouwd, is hier geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Omdat daardoor eventuele archeologische waarden niet kunnen worden uitgesloten, is sprake van een archeologische verwachtingswaarde. Op basis van de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Apeldoorn is hier sprake van een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Hiertoe is een dubbelbestemming opgenomen in het bestemmingsplan. Voor eventuele ingrepen in de bodem vanaf een bepaalde omvang, geldt daardoor een omgevingsvergunningplicht.