direct naar inhoud van 3.2 Toekomstige ruimtelijke opzet plangebied
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

3.2 Toekomstige ruimtelijke opzet plangebied

De regeling functieverandering schrijft voor dat transformaties moeten bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en versterking van het landschap. Er mag maximaal 50% van het te slopen oppervlakte terug worden gebouwd De huidige oppervlakte aan bebouwing op het perceel Jonas 19 bedraagt 2.680 m², er mag maximaal 1.340 m² aan bebouwing terugkomen in de nieuwe situatie.

Daarnaast heeft de gemeente middels haar Landschapskookboek ideeën aangereikt hoe de kwaliteit kan worden verbeterd bij erftransformatie. Ze reiken de volgende punten aan:

  • a. Wegbeplanting: geeft structuur aan het landschap en bebouwing een kader.
  • a. Locatiekeuze: in de marge van het landschap, aan de rand van de es
  • b. Bouwen aan de openbare ruimte: Beleving van het landschap is belangrijk, richting kavels en bebouwing ten opzichte van de weg, sfeer van buurtschapje. Belangrijk zijn de open ruimten aan de weg om de landelijke sfeer te behouden.
  • c. Opbouw erf: een erf bestaat uit twee delen, voortuin en bedrijfsdeel met een binnenwereld waaraan de gebouwen staan.
  • d. Hiërarchie in gebouwen, in volume en detaillering, er is een hoofdgebouw (woning) met bijgebouwen op het erf.
  • e. Architectuur: zadeldak en lage goothoogte, denk na over traditie en innovatie. Moderne invulling van traditionele vormen zijn mogelijk.
  • f. Erfbeplanting, bebouwing en beplanting vormen samen een ensemble.

In de notitie 'uitgangspunten en randvoorwaarden erftransformatie' zijn bovenstaande ideeën / randvoorwaarden geconcretiseerd voor het Jonas 19.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1172-vas1_0010.png"

Aan de hand van bovenstaande randvoorwaarden heeft I_KB architecten een verkavelingsplan gemaakt waar de Commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK) op 23 augustus 2011 positief over heeft geadviseerd. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en voortschreidend inzicht, is het verkavelingsplan op onderdelen bijgesteld. Het door de CRK beoordeelde verkavelingsplan (2 versies) alsmede het op onderdelen aangepaste verkavelingsplan is opgenomen in bijlage 2 van de toelichting. In onderstaande afbeelding is het uiteindelijke verkavelingspatroon voor de nieuwe woningen opgenomen plus het toekomstig bouwvlak waarbinnen de bebouwing moet worden gesitueerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1172-vas1_0011.jpg"

In de toekomstige situatie wordt de bouw van zes vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. Deze bebouwing wordt geclusterd op het bestaande erf rondom een gezamenlijke 'erf'. De bebouwing sluit aan bij volume en schaal van woningen in de omgeving. Als een compensatieonderdeel gaat het perceel aan de overkant van de Jonas, tussen de weg en de Grift, over naar Waterschap Veluwe voor de natuurlijke inrichting van de Grift. De ruimte tussen de weg en de nieuwe bebouwing blijft bestaan. Ditzelfde geldt voor de bestaande houtwal. In de zuidoostelijke hoek van het plangebied wordt een boomgaard aangelegd.

Voor de percelen Jonas 13 en 15 verandert er ruimtelijk gezien niets, er is immers sprake van een actualisering voor deze percelen. De bebouwing blijft dan ook ongewijzigd bestaan. Ook voor de 2 voormalige bedrijfswoningen aan de Jonas 19 en 23 verandert er ruimtelijk gezien niets, behoudens een kleine aanpassing aan het kadastrale perceel van Jonas 19 om tot een betere verkaveling van de nieuwe woningen te komen.