direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het verzoek van de eigenaar van de percelen Jonas 19 en 23 om deel te nemen aan het functieveranderingsbeleid. Middels de sloop van de voormalige agrarische opstallen en de herbouw van 50% van de gesloopte oppervlakte, wordt verzocht de bouw van woningen mogelijk te maken. Het verzoek is getoetst aan de Regeling functieverandering uit het streekplan Gelderland 2005 en de Regionale uitwerking van de Regeling functieverandering (zie paragraaf 2.1). Omdat het verzoek voldoet aan de gestelde kaders van de Regeling is de procedure voor het bestemmingsplan in gang gezet.

Op het perceel Jonas 19 bevinden zich thans agrarische opstallen met een oppervlakte van 2.680 m² en een bedrijfswoning. Op grond van het geldende bestemmingsplan geldt ter plaatse de bestemming 'agrarisch gebied' met bebouwingsvlak en deels een wijzigingsbevoegdheid naar natuurontwikkeling. Direct ten noorden van Jonas 19 ligt het perceel Jonas 23 waarop eveneens een bedrijfswoning staat.

Met het bestemmingsplan Jonas 19-23 Wenum Wiesel wordt de bestemming zodanig aangepast dat het agrarisch bouwperceel vervalt en de bouw van 6 vrijstaande woningen mogelijk wordt gemaakt. De twee bedrijfswoningen blijven behouden en krijgen een woonbestemming.

Naast de percelen Jonas 19 en 23 maken ook de percelen Jonas 13 en 15 deel uit van het plangebied. In het verleden waren hier agrarische bedrijven actief. Inmiddels zijn hier geen agrarische bedrijven meer gevestigd. In het kader van de actualiseringsplicht wordt daarom aan beide percelen een woonbestemming toegekend. Voor Jonas 13 is reeds in het voorontwerp bestemmingsplan Wenum Wiesel en buitengebied, dat momenteel in procedure is, een woonbestemming opgenomen. Doordat dat bestemmingsplan echter nog niet in werking is getreden, worden Jonas 13 en 15 meegenomen in onderhavig bestemmingsplan.