direct naar inhoud van Artikel 10 kleinschaligheid
Plan: Jonas 13-23 Wenum Wiesel
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1172-vas1

Artikel 10 kleinschaligheid

10.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'kleinschaligheid' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor behoud, herstel en versterking van:

 • a. beplanting-, groen- en landschapselementen;
 • b. verkavelings- en slagenpatroon;
 • c. essen en enken.
10.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
10.2.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning:

 • a. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen voorzover het een oppervlak van meer dan 200 m2 betreft;
 • b. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;
 • c. watergangen te dempen, te graven, te vergraven, af te dammen en te herprofileren;
 • d. houtopstanden te kappen;
 • e. het (gedeeltelijk) verwijderen of wijzigen van bestaande perceelsgrenzen in de vorm van landschapselementen als greppels, sloten, steilranden en (onverharde) paden.
10.2.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het onder 10.2.1 opgenomen verbod geldt niet voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. binnen de bestemming Wonen;
 • b. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • c. waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
 • d. als bedoeld in sublid 10.2.1 onder e, voor zover de artikelen 4.5.1 tot en met 4.5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening daarop van toepassing zijn.
10.2.3 Beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 10.2.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, de onder 10.2.1 genoemde waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.