direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermings – of onttrekkingszone.

5.2.2 Grondwater

De grondwaterstand in het gebied loopt af in oostelijke richting. Een peilbuis ten westen van het plangebied (afstand circa 550 m) geeft waterstanden tussen NAP +23,75m en NAP+24,30 m weer. In een oostelijk gelegen peilbuis (afstand circa 150 m) zijn waterstanden tussen NAP +19,30 en NAP +21,40 m gemeten. De grondwaterstand ter plaatse van het plangebied ligt naar verwachting tussen deze waarden in.

Het maaiveldniveau van het plangebied ligt op circa NAP +31,80m, de hoogste grondwaterstanden bevinden zich dan ook meer dan 5,0 m beneden maaiveld.

Het gebied ligt in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Als gevolg van klimaatveranderingen kunnen de grondwaterstanden mogelijk met ca. 10 - 20 cm stijgen. Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. De grondwaterstanden vormen dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkelingen.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied komt geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur voor. Er wordt dan ook niet geloosd op oppervlaktewater. Ook wordt er geen waterafhankelijke natuur beïnvloed.

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel in de straat De Hoeven. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van daken en terreinverhardingen wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers. Ook het afstromende water van de terrassen kan infiltreren of in de berm afstromen.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van 36 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Indien er grotere buien vallen kunnen de infiltratie- of bergingsvoorzieningen bovengronds overlopen naar openbaar gebied. Hier dient met de hoogteligging van het ontwerp rekening mee gehouden te worden. De uiteindelijke keuzes hierin dienen met Gemeente Apeldoorn afgestemd te worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.5 Watertoets

Het plan omvat minder dan 10 woningen/1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet geloosd gaan worden op het oppervlaktewater. Daarom is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

Om deze redenen is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten, dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.