direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

4 RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE OPZET

Voor Beekbergen en Lieren is er de opgave om de komende 15 jaar in totaal ca. 400 woningen te bouwen. In de structuurvisie zijn bouwlocaties aangegeven. In dit hoofdstuk wordt nader ingezoomd op de locatie Kerkeveld waarbinnen de ontwikkeling is gelegen.

DE LOCATIE KERKEVELD

Dit betreft een uitbreidingslocatie, waarbij aansluiting bij de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied, waarvan de dorpen deel uitmaken, van wezenlijk belang is. Het plangebied is daarbinnen weer een enkele kleinschalige invulling in het lint.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0017.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0018.png"

Figuur 4.1. Ontwikkelingslocatie Kerkeveld

Ten zuidoosten van Beekbergen ligt de uitbreidingslocatie Kerkeveld. Het Kerkeveld is, net als de locatie Ruitersmolenweg, een mogelijke locatie voor de nieuwbouw. Het bosgebied in is een belangrijke landschappelijke kwaliteit en blijft onbebouwd.

HET PLANGEBIED

Er is sprake van een concreet bouwplan. Voor het bestemmingsplan zijn onderstaande uitganspunten van belang geweest:

  • Er wordt de mogelijkheid geboden om 1 vrijstaande woning te realiseren.
  • Deze dient te worden opgericht in het verlengde van de bestaande rooilijn aan De Hoeven.
  • Deze nieuwe woning dient een zelfde lage gootlijn te krijgen als de omringende bebouwing, dus een laag met kap.
  • Bijgebouwen moeten vrijstaand van de woning op het achtererf gerealiseerd worden, minimaal drie meter achter de voorgevelrooilijn.
  • Het parkeren wordt gerealiseerd op eigen erf.
  • Met deze invulling wordt rekening gehouden met de toekomstige integrale ontwikkeling van Kerkeveld. Tevens zal moeten worden aangesloten de vigerende bepalingen vanuit welstand.

De huidige schetsen zoals hieronder ter illustratie opgenomen, voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. En daar waar is afgeweken van de gestelde eisen is dit in goed overleg gegaan met de gemeente waardoor de uitgangspunten en kwaliteiten gehandhaafd blijven. Het bouwplan zal voor de vaststelling ook worden voorgelegd aan de CRK (Welstandscommissie).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0019.jpg"

Figuur 4.2 Situering nieuwbouw woning met vrijstaand bijgebouw

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0020.jpg"

Figuur 4.3 Voor- en achteraanzicht