direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

3.2.1 Beekbergen


RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De hoofdstructuur van Beekbergen wordt bepaald door de belangrijkste doorgaande wegen: de Arnhemseweg en de Dorpstraat. Deze bepalen het aangezicht van het dorp en kenmerken zich door gevarieerde en historische bebouwing. De van oorsprong agrarische linten zijn verdicht. Het gebied rondom de kerk is de kern van het dorp. Dit centrumgebied kenmerkt zich door een verdichting van de bebouwing en een grote variatie aan bouwvormen en functies. De meeste winkels en horeca zijn hier gevestigd. De bebouwing kent wat meer massa ten opzichte van de bebouwing in de rest van het dorp.

Beekbergen heeft aan alle zijden een rand met een verschillend karakter. De zuidrand bij de Holleweg is een kwetsbaar open landschap met linten dat de bebouwing van het dorp los houdt van de Veluwse bossen. De noordrand wordt gevormd door de Beekbergsebeek, een karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle structuur die voor een sterke overgang van het dorp naar het landelijk gebied aan de noordzijde zorgt. De oostrand (Ruitersmolenweg) kenmerkt zich door een plotselinge overgang van het dorp naar de open enk. De westrand wordt gevormd door de al beschreven Arnhemseweg.


De linten kennen een variatie aan bebouwing en functies. Overwegend zijn dat woonfuncties. De bebouwing is in de randen minder dicht dan in het centrumgebied. De bebouwing is divers in opbouw en massa, historische en moderne bebouwing wisselen elkaar af. Het gaat meestal om vrijstaande of half-vrijstaande bebouwing. In de linten aan de zuidrand en de oostrand heeft de bebouwing hoofdzakelijk één bouwlaag met kap en is vrijstaand.


Het gebied tussen de Dorpstraat, Arnhemseweg, Tullekensmolenweg en Ruitersmolenweg, aan de binnenzijde, is grotendeels planmatig ontwikkeld met woningbouw. Hier is minder variatie in bebouwing te vinden. Veelal gaat het om eengezinswoningen bestaande uit twee bouwlagen met kap. In dit deelgebied komen relatief veel aaneengebouwde woningen voor. Het Freule Hartsenpark is hierin een belangrijk structurerend groenelement.


Tenslotte zijn er in Beekbergen enkele complexen/instellingen verspreid over het dorp en buiten het dorp te vinden. Dit betreffen met name zorginstellingen.


Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen de verschillende kenmerken van de gebieden uitgangspunt vormen voor de ontwikkeling.


afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0013.jpg"

Figuur 3.7 bestaande uitgangspunten voor ontwikkelingen

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0014.png"

Figuur 3.8 Bebouwingsuitgangspunten


FUNCTIONELE STRUCTUUR

De aanwezige functies in Beekbergen zijn geïnventariseerd en op onderstaande kaart weergegeven. Deze kaart laat duidelijk zien dat Beekbergen hoofdzakelijk een woongebied is. Beekbergen heeft wel een opvallend goed voorzieningenniveau, onder andere gekoppeld aan de vele recreanten en toeristen die het dorp aandoen. Langs de belangrijkste ontsluitingswegen (de oude land- en uitvalswegen) komen verspreid bedrijven en detailhandel voor.

Aan het oude lint, de Dorpstraat, zijn de meeste voorzieningen te vinden. Hier bevindt zich ook het nieuwe multifunctioneel centrum dat ruimte biedt aan de basisschool, het dorpshuis, de dorpsraad en enkele winkels en woningen. Aan dit lint bevinden zich tevens enkele monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke.

In Beekbergen bevinden zich ook enkele bovenlokale maatschappelijke voorzieningen. Drie zorginstellingen bevinden zich in het dorp, namelijk het Hoogeland ten oosten van het dorp en het Zonnehuis en de Vier Dorpen in het dorp. Ten zuiden van Beekbergen bevindt zich tegen de bossen aan een begraafplaats. Inmiddels is onderstaande afbeelding al niet geheel actueel meer gezien de realisatie van het gezondheidscentrum aan de Dorpstraat.

Aan de randen van het dorp bevinden zich een aantal plekken die recreatief worden gebruikt. Het dorp bevat meerdere sportvelden en een overdekte sportzaal.

Een aantal bedrijven/ detailhandel is te vinden ten noordoosten van het dorp. De bedrijvigheid gaat hier terug tot de voormalige nijverheidsfunctie die de Beekbergsebeek had. De Ruitersmolen en de voormalige Tullekensmolen zijn hiervan nog historische restanten.

Beekbergen is op het gebied van openbaar vervoer voorzien van 2 snelbuslijnen: lijn 91 (richting Arnhem) en lijn 43 (richting Loenen-Eerbeek). Richting Apeldoorn levert de combinatie hiervan een kwartiersdienst op.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0015.jpg"

Figuur 3.9 Aanwezige functies (het gezondheidscentrum aan de Dorpstraat ontbreekt nog op deze afbeelding)

De bebouwing in de directe omgeving is hieronder in beeld gebracht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0016.jpg"

Figuur 3.10 de directe omgeving

3.2.2 Plangebied

Het plangebied heeft in de jaren altijd een groen / agrarisch karakter behouden. Het gebied is kleinschalig van karakter door de opgaande beplantingen, met name ten oosten van de bouwlocatie. Doordat het gebied geen onderdeel van de enk is en wel aansluit op de bestaande dorpsbebouwing is het gebied in de structuurvisie aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw.