direct naar inhoud van 2.6 Structuurvisie Beekbergen en Lieren
Plan: De Hoeven naast 7 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1167-vas1

2.6 Structuurvisie Beekbergen en Lieren

Voor Beekbergen en Lieren is een integrale visie op de gewenste ontwikkelingen tot 2020 van beide dorpen opgesteld.

Voor Beekbergen en Lieren ligt er een woningbouwopgave voor de komende 15 jaar van totaal circa 400 woningen. Een groot deel van dit programma wordt gerealiseerd op uitbreidingslocaties, waarbij aansluiting bij de bestaande ruimtelijke structuur van het gebied, waarvan de dorpen deel uitmaken, van wezenlijk belang is. Een klein deel van het programma wordt gerealiseerd door kleinschalige invullingen in de dorpen, door functieverandering van bedrijfsbebouwing, door een enkele kleinschalige invulling in linten, door kleinschalige invullingen in Oosterhuizen en door functieverandering in het buitengebied.

De structuurvisie geeft ruimte aan ontwikkeling van de dorpen op diverse manieren: het toevoegen van aantrekkelijke dorpse woonmilieus voor met name jongeren en ouderen, een eigentijdse nieuwe zorgvoorziening in Beekbergen voor ouderen en andere zorgvragers uit de dorpen en omgeving, het nog aantrekkelijker maken van het dorpshart van Beekbergen en het stimuleren en mogelijk maken van kleinschalige en extensieve recreatief/toeristische (neven)activiteiten, zoals minicampings, bed & breakfast en bijvoorbeeld een theetuin. Daarin gaan de Oude Beek als cultuurtoeristische verbinding en de VSM spoorlijn, met de daarbij behorende voorzieningen, een belangrijkere rol spelen.

Belangrijk in dit verband is ook de grote rol die de paardensport in Beekbergen speelt en in de toekomst kan spelen. Nu vinden er veel activiteiten op het gebied van paardensport plaats in en om Beekbergen. Er zijn jaarlijks een internationale vierdaagse menwedstrijd, diverse ruitersportverenigingen, in de omgeving zijn uitgezette menroutes en er vindt koetsenverhuur plaats.

De open enken in de omgeving worden gekoesterd en vrijgehouden van bebouwing en opgaande beplanting. Datzelfde geldt voor de Oude Beek en het beekdal. De ontwikkelingsrichting van de beek is uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. De bebouwing van de dorpen en de bosrand mogen niet aan elkaar groeien. De relatie tussen de dorpen, de beek en het enkenlandschap wordt versterkt door de bebouwing aan de rand van de enk met de voorzijde te richten op de enk, het zicht op de beek vanuit het dorp te handhaven en het beekdal van de Oude beek natuurlijk te ontwikkelen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0005.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1167-vas1_0006.png"

figuur 2.2 Verbeelding Structuurvisie Beekbergen en Lieren

Met de omzetting die heeft plaatsgevonden van de dorpsvisie in een structuurvisie voor Beekbergen en Lieren is het mogelijk bij woningbouwprojecten meer sturing te geven aan het feitelijk realiseren van het gewenste aandeel sociale woningen. Met de structuurvisie is het nu ook mogelijk om een bijdrage in de kosten van ruimtelijke ontwikkelingen te vragen, zoals bijvoorbeeld sportvoorzieningen, en andere zaken van maatschappelijk of ruimtelijk nut die niet vallen onder de term bovenwijks.

De onderhavige ontwikkeling valt binnen de uitbreidingslocatie(Kerkeveld) zoals opgenomen in de structuurvisie en past binnen bijbehorende stedenbouwkundige uitgangspunten en fasering.