direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt buiten bestaand stedelijk gebied. Het plangebied ligt niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. De geplande ontwikkeling grenst aan de Keurzone van de Ugchelsebeek.

5.2.2 Grondwater

Het perceel ligt in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Dit betekent dat bij bouwprojecten rekening dient te worden gehouden met hogere grondwaterstanden in de toekomst door klimaatverandering. In de nabijheid van de locatie ligt geen representatieve peilbuis uit het gemeentelijk grondwatermeetnet. Derhalve is geen informatie over de hoogte van de huidige grondwaterstand.

Er is op en om de locatie geen grondwateroverlast bekend. De ontwikkelingen mogen rondom de locatie geen grondwateroverlast veroorzaken. De locatie dient zodanig ontwikkeld te worden dat er niet structureel grondwater afgevoerd wordt. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld. De ontwikkelaar of perceelseigenaar is zelf verantwoordelijk voor een voldoende ontwatering voor de beoogde functie van het terrein.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Het terrein grenst aan Ugchelsebeek. De afstand de geplande uitbreiding en de insteek van de beek is meer dan 5 m. De beek ligt ter plaatse op particulier terrein. De ontwikkelingen zijn van dien aard dat er geen sprake is van nadelige gevolgen zijn voor het oppervlaktewater. Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Dit plan heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

Het regenwater van daken en terreinverhardingen mag niet afgevoerd worden naar de drukriolering. Volgens de gemeentelijk bouwverordening is het in het buitengebied niet toegestaan het hemelwater van daken en verhardingen af te voeren naar de vuilwaterriolering en dient dit verwerkt te worden op het eigen perceel. Dit kan plaatsvinden door infiltratie in de bodem via een infiltratievoorziening (greppel, zaksloot of ondergrondse voorziening) van voldoende capaciteit op eigen terrein.

De materialen die in aanraking komen met het hemelwater mogen niet uitlogen en dienen volgens Duurzaam Bouwen geselecteerd te zijn. Bij de infiltratie van hemelwater mag de bodem niet verontreinigd raken door met het hemelwater afgevoerde vervuilende stoffen.

5.2.5 Afvoer van afvalwater

De nieuwe bestemming dient te worden aangesloten op de bestaande aansluiting voor de drukriolering. De bestaande riolering heeft waarschijnlijk voldoende capaciteit voor de extra vuilwaterafvoer van de woning.

5.2.6 Watertoets

Het ontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan het Waterschap Veluwe. De reactie van het Waterschap is hieronder samengevat en van antwoord voorzien.


Inhoud van de brief

Door het plangebied loopt de Steenbeek dat door de provincie Gelderland is aangemerkt als HEN-water (Hoogst ecologische niveau). Tevens is de Steenbeek een A-water met daarbij horende beschermingszone. Hierop is de Keur van Waterschap Veluwe van toepassing. Bij de beoordeling van vergunningsaanvragen zal de HEN functie van de Steenbeek een belangrijk principe zijn. Uitgangspunt is dat handelingen in de beek tot een minimum beperkt moet blijven.

Graag ziet het Waterschap Veluwe dat de beek op de verbeelding wordt weergegeven en indien mogelijk dient een beschermingszone van vijf meter aan weerszijde te worden aangeduid door middel van een dubbelbestemming of aanduiding. Dit ter signalering met een verwijzing naar de Keur van het waterschap. Extra aandacht wordt gevraagd voor lozing van hemelwater op de beek. Zowel vanuit kwaliteit als kwantiteit dient rekening gehouden te worden met de ecologische waarden van de beek. Beide aspecten kunnen negatieve effecten tot gevolg hebben die niet worden toegestaan.

Beantwoording

Op de verbeelding wordt het advies van het Waterschap Veluwe overgenomen; de waarde 'Beken en Sprengen' (dubbelbestemming ) komt te liggen op een parallele vijf meter strook gelegen aan weerszijden van de beek, gemeten vanaf het hart van de beek. De aanleg van een wandelpad wordt door deze dubbelbestemming gekoppeld aan een aanlegvergunning; hetzelfde geldt voor andere terreinverhardingen, zoals parkeren. Met de bestemmingen 'Wonen - tuin' en 'Natuur' aan beide zijden is een terughoudend gebruik gewaarborgd.