direct naar inhoud van 2.1 Rijksbeleid
Plan: Hoenderloseweg 145 en 145B
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1159-vas1

2.1 Rijksbeleid

De Nota Ruimte is één van de structuurschema's waarin de visie van het Rijk over natuur en landelijk gebied is vastgelegd. De Nota richt zich op het behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden. Vanuit deze doelstelling wordt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd en worden onder meer ganzenfoerageergebieden en weidevogelgebieden aangewezen. Het hoofddoel van hetruimtelijk beleid voor de EHS is het bijdragen aan een samenhangend netwerk vankwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen doorbescherming, instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en kenmerken.


De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur is geregeld in het Streekplan Gelderland. Binnen de ecologische hoofdstructuur geldt de 'nee, tenzij'-benadering voor bestemmingswijzigingen.

De beek die door het plangbied heen loopt, ligt geheel binnen de EHS en is daarin aangegeven als EHS verweven. De kernkwaliteiten die van toepassing zijn op de Ecologische Hoofdstructuur Veluwe in relatie tot het plangebied zijn:

- De landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en landschapselementen met

cultuurgronden;

- De beken, sprengen en beekdalen op de flanken van de Veluwe met hun hydrologische en landschappelijke samenhang met hun omgeving.


De kernkwaliteiten van de EHS zijn ook beschermd via de Ruimtelijke Verordening Gelderland.