direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: Gezondheidscentrum Lukaslocatie
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1158-vas1

3.3 Groenstructuur

Bij de stedenbouwkundige opzet van het gebied was behoud van het groene karakter één van de uitgangspunten. De bebouwing moest tot een minimum beperkt blijven zodat bestaand bos zo min mogelijk zou verdwijnen. Daarnaast was het de bedoeling om door middel van een groene dooradering het ziekenhuis een groene uitstraling te geven. In het masterplan van 1999 gold als basisambitie behoud en zelfs uitbreiding van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten zoals de stuwwal. Door met verschillend maaiveld niveaus te werken zou dit bereikt kunnen worden. Het dak van het parkeerdek zou een 'groen' dek kunnen worden met bijvoorbeeld bomen of heidevegetatie.

Momenteel is het terrein aan de voorzijde van het ziekenhuis volledig verhard en is de groene dooradering niet zichtbaar in het straatbeeld aanwezig. Het groene karakter van het terrein vormt zich met name aan de achterzijde van het ziekenhuis en de 'Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode'. Dit achtergebied bestaat grotendeels uit bos waar de mogelijkheid bestaat om te wandelen. Overige groenelementen in het gebied zijn de parkstrook langs de Zuster Meyboomlaan en de bosgebieden aan weerszijden van de Richtersweg.