direct naar inhoud van 4.2 Uitwerking
Plan: Einderweg 11 Uddel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1156-onh1

4.2 Uitwerking

Het bovenstaande heeft een uitwerking gekregen door de bestaande bedrijfswoning te handhaven en ten westen daarvan een centraal erf met een gemeenschappelijk gebruik te situeren, dat dient als onsluiting voor de nieuwe woningen. Aan het centrale erf komen twee nieuwe, vrijstaande woningen te staan. Die twee woningen zullen in totaal, inclusief bijgebouwen, ongeveer 350 m² aan nieuwe bebouwing inhouden. Daarvoor wordt circa 800 m² aan overtollige bedrijfsbebouwing gesloopt, zodat voldaan wordt aan de beschereven 50%-eis uit het provinciale functieveranderingsbeleid.

De twee woningen komen elk te staan ter hoogte van een te slopen stal en zullen de daar aanwezige kaprichting 'overnemen'. Dat houdt in dat schuinachter de bedrijfswoning, aan de zuidkant van het centrale erf, een woning komt te staan waarvan de kaprichting gelijk ligt met die van de bedrijfswoning. Aan de westkant van het centrale erf is ruimte voor de tweede woning, waarvan de kaprichting haaks komt te staan op de andere nieuwe woning.

De nieuwe woningen worden gezien vanaf de Einderweg achter de voorgevelrooilijn van de bestaande woning geplaatst. Daarnaast zullen de volumes van de nieuwe woningen kleiner zijn dan de bestaande woning. Hierdoor blijft de bestaande hiërachie van het erf behouden. De bestaande woning blijft in ruimtelijk opzicht het hoofdgebouw.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1156-onh1_0007.jpg"

Figuur 7: inrichtingsplan

Groen

De landschappelijke inpassing vindt met name plaats door langs de huidige perceelsgrens de beplanting aan te vullen in aansluiting op de omgeving. De bestaande bomenrij aan de zuidkant van het perceel wordt aangevuld. Door het aanzetten van deze erfgrensbeplanting wordt het zicht op de enk ter hoogte van het erf verminderd, maar hierdoor wordt juist de overgang van de besloten rand van de enk naar de openheid van de enk benadrukt. Door afwisselde ruimtes tussen de bomen blijft er zowel zicht op de bebouwing als op de open enk.

Aan de westkant van de bestaande woning worden enkele eiken geplaatst. Hierdoor ontstaat een meer besloten ruimte in de bocht van de weg en wordt de aanwezige beplanting langs de Einderweg doorgezet. Aan de oostkant van het perceel wordt de erfgrens benadrukt door een losse struweelhaag van meidoorn. In een overhoekje aan de zuidkant van het perceel wordt een kleine eikengaard aangelegd, gecombineerd met struweel in de zuidoostelijke hoek van het plangebied. Aan de noordzijde van het perceel is ruimte gecreëerd voor nieuwe natuur. Aangepast (extensief) beheer van gras levert een gevarieerd en natuurlijk beeld van bloemrijk grasland op.

De afzonderlijke tuinen worden van elkaar gescheiden middels beukenhagen van 1 tot 1,5 meter hoogte. Om de bestaande woning een ‘voet’ te geven wordt hier een beukenhaag langs de weg geplaatst. Door een boomgroep midden op het erf te plaatsen wordt het zicht op de nieuwe woningen gebroken en krijgt de ruimte een intiem karakter. Geschikte boomsoorten zijn eik of linde. Op het perceel worden verdere enkele solitaire eiken geplaatst zodat de diverse ruimtes gebroken worden. De bestrating van het centrale erf heeft een ingetogen karakter met eenvoudige patronen en verbanden. Het materiaal bestaat uit traditionele gebakken klinkers. Het geheel sluit goed aan bij het agrarische karakter van het erf.