direct naar inhoud van 4.3 Stedenbouwkundige opzet
Plan: Koningstraat 58 en 60
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1147-vas1

4.3 Stedenbouwkundige opzet

Hieronder volgen, in aanvulling op het hiervoor geformuleerde, nadere stedenbouwkundige uitgangspunten voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling. Hiermee wordt een kader geschetst voor een goede ruimtelijke kwaliteit. Met deze opzet wordt naast de kaders ook een beschouwing gegeven ten aanzien van de praktische invulling die het initiatief met zich meebrengt, waarbij meerdere scenario's voorbij komen. Hiervoor is ook gewerkt met een schets ten aanzien van de mogelijke terreininrichting en orientatie, in het geval er twee extra particuliere wooneenheden in de voormalige bedrijfsbebouwing komen. Dit is de meest intensieve vorm die het bestemmingsplan mogelijk maakt en afbeelding 6 geeft een goed beeld van de wijze waarop ook deze vorm goed ruimtelijk inpasbaar is.

1. ondergeschikte positie van de achtergelegen bebouwing handhaven

Bij de transformatie van de achtergelegen bedrijfsbebouwing naar wonen, is het noodzakelijk deze hiërarchische verhouding in stand te houden. Door het bestaande bedrijfspand te handhaven en de woonfunctie inclusief eventuele bijgebouwen hierin op te nemen, blijft de ondergeschikte positie van het gebouw ten opzichte van de voorgelegen woning gehandhaafd. Dit uit zich in een afwijkende afdekking (plat), detaillering (eenvoudig) en oriëntatie.

2. ontsluiting en parkeren op eigen terrein

De ontsluiting gaat via de noordzijde en heeft dus een in- en uitrit die aansluit op de Koninginnelaan. Hiermee gaat de ontsluiting over particuliere grond. Op dit moment is dat de kavel van het woonhuis (koninginnelaan nr. 58). Op dit moment is er sprake van 1 eigenaar, bij een eventuele verkoop zal moeten worden gekeken welke gronden wel/niet worden verkocht. Bij meerdere eigenaren is het goed denkbaar en ruimtelijk uitvoerbaar dat er wordt gekozen voor een (juridische)constructie met het vestigen van een recht op overpad. Het parkeren vindt plaats op eigen terrein. De smalle doorgang tussen de bestaande woningen biedt geen ruimte om te parkeren. Daarom zal het parkeren op het achterterrein moeten plaatsvinden (aantal parkeerplaatsen volgens de gemeentelijke parkeernorm).

3. maximaal twee wooneenheden inclusief bijgebouwen in het bedrijfsgebouw opnemen.

De grootte van het pand en de kavel laat de realisatie van maximaal twee wooneenheden toe. Meer is, gelet op de bijbehorende parkeerbehoefte en de ondergeschikte positie van de bebouwing, niet gewenst.

Als de woonfunctie in het voormalige bedrijfspand niets te maken heeft met de voorgelegen woning is de realisatie van één wooneenheid gemakkelijker dan die van twee wooneenheden. De woningplattegrond en oriëntatie op de tuin kan dan zodanig georganiseerd worden, dat er geen privacyconflicten optreden. Maar ook bij de realisatie van twee wooneenheden is het mogelijk alle woningen een privé-buitenruimte te geven en het parkeren op eigen terrein te situeren, zij het op een minder 'standaard' wijze.

4. aansluiten bij groene kwaliteiten in de omgeving: groene voortuin en erfafscheiding, halfverharding

Het merendeel van de terreininrichting zal uit het zicht van de openbare ruimte zijn. Alleen de inrit en de erfafscheidingen aan de voorzijde zullen zichtbaar zijn. Het streven is zo veel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande kwaliteiten in de omgeving. De lintbebouwing aan de Koningstraat heeft vaak een ondiepe, maar groene voortuin. Opritten en paden zijn vaak verhard met grint. Erfafscheidingen zijn vaak hagen of lage hekwerken. De terreininrichting dient hierop aan te sluiten.

5. handhaven bestaand groen

Aandachtspunt is de erfafscheiding tussen de tuin van de bestaande woning en de mogelijke locatie van de gemeenschappelijke parkeerplaats. Indien er verschillende woningen komen, zal er meer behoefte bestaan om de privé-tuinen af te scheiden. Ook deze erfafscheiding is bij voorkeur begroeid/een haag. Het zo daarnaast goed zijn om zoveel mogelijk bestaand groen in de tuin te handhaven, zodat een mogelijke erfafscheiding aan het zicht wordt onttrokken.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1147-vas1_0006.jpg"

Afbeelding 6 Inrichtingsschets in geval van de intensieve variant met 2 wooneenheden, los van de bestaande woning (koninginnelaan nr. 58)