direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.

Agrarisch

Op gronden met deze bestemming is een agrarisch gebruik toegestaan. De in het plangebied aanwezige gronden worden agrarisch beheerd door de Staat. Er zijn binnen de bestemming geen bouwmogelijkheden opgenomen met uitzondering van beperkte mogelijkheden voor de realisering van andere bouwwerken.

 
Bedrijf

De bedrijven die in het plangebied voorkomen hebben de bestemming Bedrijf. Op gronden met deze bestemming zijn altijd bedrijven van milieucategorie 1 toegestaan.

Daar waar een bedrijf in een hogere milieucategorie aanwezig is dat niet naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven in de milieucategorie die op grond van de richtafstand toegelaten kan worden, is aangegeven dat naast die op grond van de richtafstanden toelaatbare categorie bedrijven ook het feitelijk aanwezige bedrijfstype is toegelaten. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande legaal aanwezige bedrijfstype kan worden voortgezet maar niet kan worden omgezet in een ander bedrijfstype met een hogere milieucategorie dan ter plaatse aanvaardbaar is. In de regels wordt voor de bedrijfsactiviteiten van categorie 1 die zijn toegelaten, verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij de regels is opgenomen. In paragraaf 5.1.3 is de milieuzoneringssystematiek verder besproken.


Groen

Het structurele en structurerende openbare groen in het plangebied is onder de bestemming Groen gebracht. Hier zijn groenvoorzieningen, paden en hondenuitlaatplaatsentoegestaan. Ook het hoogopgaande groen is binnen deze bestemming ondergebracht. Binnen deze bestemming zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegelaten. Ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening' zijn speel- en klimtoestellen toegestaan tot maximaal 4 meter hoogte.

Om te voorkomen dat wezenlijke waarden (waaronder aardkundige) worden aangetast is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor werken en werkzaamheden ter voorkoming van aantasting van deze wezenlijke waarden. Een vergelijkbare regeling geldt voor het egaliseren, ophogen en afgraven van gronden.


Horeca - 1

Op gronden met de bestemming Horeca - 1 zijn horecavormen in categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen toegelaten. Voor de in het plangebied aanwezige hotels is een aanduiding opgenomen.

Hoewel in het plangebied uitsluitend horecavormen in categorie 1 zijn toegelaten en voor dit plangebied in principe gekozen had kunnen worden voor de bestemming Horeca, is toch de bestemming Horeca - 1 gebruikt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat vergelijkbare horecavormen in het hele grondgebied van Apeldoorn dezelfde bestemming krijgen. Met name in de situatie waarin voor het hele grondgebied digitale bestemmingsplannen gelden geeft dat snel en goed inzicht.


Maatschappelijk

Binnen deze bestemming zijn de kerk en brandweerpost ondergebracht. Om de nodige flexibiliteit te kunnen bieden laat deze bestemming daarnaast andere maatschappelijke voorzieningen toe. Welke voorzieningen dat zijn staat in de Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen die in de bijlagen bij de regels is opgenomen Maatschappelijke voorzieningen in (milieu)categorie 1 worden aanvaardbaar geacht. Voor de brandweerpost is een specifieke aanduiding opgenomen.


Natuur

De grotere aaneengesloten stukken bosgebied hebben de bestemming Natuur gekregen.

De bestemmingsregeling richt zich primair op het gebruik als bos- en natuurgebied zonder daarbinnen een nader onderscheid te maken. Verder toegestaan is een gebruik voor bosbouw en houtproductie, natuurbeheer en -educatie.

Om te voorkomen dat wezenlijke waarden worden aangetast is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen voor werken en werkzaamheden ter voorkoming van aantasting van deze wezenlijke waarden (waaronder aardkundige). Een vergelijkbare regeling geldt voor het egaliseren, ophogen en afgraven van gronden.

Wat betreft bebouwing zijn alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten dienste van de bestemming.

Recreatie - Verblijfsrecreatie

De natuurcamping in het dorp heeft de bestemming Recreatie – Verblijfsrecreatie gekregen. Ter plaatse van de bestemming zijn nutsvoorzieningen en verblijfsrecreatieve voorzieningen inclusief bouwwerken en parkeervoorzieningen toegestaan.

Sport - Golfterrein

De golfbaan in het plangebied krijgt een specifieke bestemming. Dit betekent concreet dat de overeenkomstig bestemde gronden alleen ten behoeve van de golfsport mogen worden gebruikt. Vanwege de kwetsbaarheid en ligging in kwetsbaar gebied is het niet wenselijk dat een vrije uitwisseling van sportdoeleinden mogelijk wordt gemaakt.

De op het terrein aanwezige gebouwen en gebouwtjes zijn opgenomen in een bouwvlak. Vanwege de ecologische en cultuurhistorische waarde krijgen de op het terrein aanwezige houtwallen de aanduiding 'houtwal.' Hieraan gekoppeld wordt een omgevingsvergunningstelsel waardoor het niet mogelijk is deze te verwijderen zonder vergunning.

Parkeren is toegestaan binnen het gebied met de aanduiding 'parkeren'. Dit komt overeen met het huidige parkeerterrein.


Verkeer - Weg


De wegen met primair een functie voor het doorgaande verkeer hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Het betreft een deel van de Pomphulweg, een deel van Hoog Soeren en de Kampsteeg.

Verkeer - Onverharde weg

De bestemming Verkeer - Onverharde weg is gegeven aan de wegen die een verblijfsfunctie hebben en onverhard zijn. De onverharde wegen leveren een belangrijke bijdrage aan de cultuurhistorische waarde van het dorp Hoog Soeren en verdienen daarom bescherming. Het is verboden om onverharde wegen te verharden.


Wonen

Algemeen

De woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. Voor de woningen is op de plankaart een bouwvlak opgenomen. Per bouwvlak is 1 woning toegestaan dan wel twee-onder-een-kap ter plaatse van de aanduiding 'tweeaaneen' en rijwoningen ter plaatse van de aanduiding aaneengebouwd'. Ter plaatse van de aanduiding 'tweeaaneen' zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen als vrijstaande woningen toegestaan.

Wat betreft de bouwmogelijkheden is aansluiting gezocht bij het geldende bestemmingsplan. Dit betekent dat woningen veelal een ruimer bouwvlak krijgen dan de feitelijk aanwezige woning. mits de inhoud niet meer bedraagt dan 600 m3.

Monumenten en beeldbepalende panden

De uitzondering hierop wordt gevormd door de in het plangebied aanwezige monumenten en beeldbepalende panden. Voor een aantal panden die vanuit cultuurhistorisch oogpunt op zeer kwetsbare plekken liggen, is het bouwvlak strak om de woning gelegd. Voor deze woningen geldt dat er geen uitbreidingsmogelijkheden zijn omdat dit ertoe zou leiden dat de monumentale waarde van het pand onaanvaardbaar wordt aangetast.

Voor de monumenten en beeldbepalende panden waarvoor niet geldt dat uitbreiding leidt tot onaanvaardbare aantasting van de monumentale waarde, mag de inhoud van de woning maximaal 400 m3 bedragen. Hierbij is een mogelijkheid opgenomen waarbij in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning kan worden verleend voor het vergroten van de woning tot 600 m3 mits de cultuurhistorische belangen zich hiertegen niet verzetten.

Bijgebouwen

Bijgebouwen mogen worden opgericht binnen het bouwvlak en de aanduiding 'erf.' Om de openheid op de veelal grote kavels te kunnen garanderen zijn de gebieden waarbinnen bijgebouwen zijn toegestaan nauwkeurig bepaald. Het geldende bestemmingsplan is hierbij gevolgd. Het overige deel van de kavels heeft de aanduiding 'tuin' gekregen. Hierbinnen is het oprichten van bijgebouwen niet toegestaan.

Per hoofdgebouw is 85 m² aan bijgebouwen toegestaan mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt.


Leiding - riool

De gronden met de dubbelbestemming 'Leiding - Riool' zijn mede bestemd voor een riooltransportleiding. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de leiding worden gebouwd. Andere bouwwerken zijn, mits passend binnen de andere bestemming, uitsluitend toegestaan door middel van afwijking. Er kan pas afwijking worden verleend wanneer vooraf advies van de leidingbeheerder is ingewonnen. Er is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen waarbij aan de aanleg van diepwortelende beplanting, grondwerken, het aanbrengen van verhardingen en heiwerkzaamheden, beperkingen worden gesteld.

Waarde - Archeologie hoog en Waarde - Archeologie middelhoog

Gebieden die op de archeologische beleidskaart zijn aangemerkt als gebied met hoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen, gebieden die zijn aangemerkt als gebied met middelhoge trefkans op archeologische resten hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middelhoog gekregen. Voor beide bestemmingen geldt dat bij het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m2 (hoog) respectievelijk 100 m2 (middelhoog) tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kan het bevoegd gezag bepaalde voorschriften aan de omgevingsvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die mogelijke archeologische waarden in de bodem kunnen verstoren geldt in beide bestemmingen dat ze niet mogen worden uitgevoerd tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.

Bedrijfswoningen

In het dorp zijn bedrijfswoningen niet overal zonder meer toegestaan. Daar waar een bedrijfswoning is toegestaan is dat met een aanduiding op de plankaart aangegeven. In de regels is bepaald dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'. Daar waar in een bestemming geen bedrijfswoning is toegestaan, is dat in de bestemmingsomschrijving expliciet bepaald. In dit bestemmingsplan gaat het concreet om de bedrijfswoning bij Hotel - Restaurant Hoog Soeren en de bedrijfswoning bij Hotel Oranjeoord.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.