direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het dorp Hoog Soeren ligt zo'n 6 km ten westen van Apeldoorn op de Veluwe. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt ten westen van het Apeldoorns Kanaal en daarmee in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Binnen het plangebied zijn geen actuele grondwatergegevens beschikbaar, maar vanwege de hoge ligging ligt het grondwater zeer diep (> 20m). Grondwateroverlast is nu en in de toekomst dan ook niet te verwachten.

5.2.3 oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Binnen het plangebied is geen oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur aanwezig. Ook voorziet dit conserverende bestemmingsplan niet in de aanmaak van nieuw oppervlaktewater of waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemelwater

In Hoog Soeren ligt enkel een dwa-riool voor de afvoer en inzameling van huishoudelijk afvalwater. Hemelwater wordt niet via een (apart) rioolstelsel afgevoerd maar ter plaatse geïnfiltreerd.

In het plangebied bevindt zich een rioolwatertransportleiding. Deze is in het bestemmingsplan vastgelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1146-vas1_0032.png" 

Ligging Rioolwatertransportleiding

5.2.5 Afvoer van afvalwater

Nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is. De vuilwaterafvoer van de bebouwing wordt aangesloten op het gemeentelijke gemengde rioolstelsel. Het bestaande rioolstelsel in en om het plangebied heeft voldoende capaciteit voor deze extra vuilwaterafvoer van de nieuwbouw.

5.2.6 Watertoets

Vanwege de conserverende aard van dit bestemmingsplan is het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening achterwege gelaten.