direct naar inhoud van 4.8 Wonen
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.8 Wonen

4.8.1 Visie

Verreweg de meest bestaande panden in Hoog Soeren zijn in gebruik als woning. De woonfunctie levert dan ook een zeer belangrijke bijdrage aan de waarde van het ensemble.

Enerzijds is dan ook van belang dat de kwaliteiten en diversiteit in bebouwing beschermd worden waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 'reguliere' woningen en monumenten en beeldbepalende panden.

Anderzijds is van belang dat voldoende flexibiliteit wordt geboden aan de gebruiksmogelijkheden van de woningen om de waarde van de bebouwing ook op lange termijn te kunnen waarborgen en in stand houden.

In het bestemmingsplan worden geen mogelijkheden opgenomen voor de toevoeging van nieuw woningen. Dit vraagt maatwerk. Per geval moet een afweging gemaakt worden of nieuwbouw wenselijk is. Verzoeken hiertoe worden individueel beoordeeld. In voorkomend geval wordt een zelfstandig bestemmingsplan in procedure gebracht. Alleen bestaande en feitelijk aanwezige woningen worden dus in dit bestemmingsplan vastgelegd.

Specifieke aandacht vraagt het ondergronds parkeren. In de praktijk is bij een aantal woningen een ondergrondse garage gerealiseerd. Met name de daarvoor noodzakelijke hellingbaan heeft er in een aantal situaties voor gezorgd dat waardevolle groenstructuren zijn verdwenen. Bovendien geeft dit een stedelijke uitstraling die als niet passend voor Hoog Soeren wordt ervaren.

4.8.2 Vertaling in het bestemmingsplan

Naast hetgeen in algemene zin al over de bebouwing is opgenomen in paragraaf 4.5.2 is voor het bestemmingsplan het volgende van belang:

  • De inhoud van een woning mag ten hoogste 600m³ zijn. Voor de specifiek aangewezen woningen (rijks-, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden) is dat 400 m³. Onder voorwaarden kan daarbij in afwijking van het bestemmingsplan gebouwd worden tot 600 m³. Een en ander voor zover het bouwvlak dat mogelijk maakt;
  • Bij een woning mogen maximaal 85 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd. Deze moeten worden opgericht op de gronden op de kavel die zijn aangewezen als 'erf' of binnen het bouwvlak.
  • Woningen mogen onder voorwaarden mede worden gebruikt ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis. Dit geldt ook voor de bijgebouwen.
  • Ondergronds parkeren is alleen mogelijk met een afwijkingsprocedure. Hierbij wordt afgewogen of het gevraagde niet leidt tot aantasting van de waardevolle ruimtelijke structuur, de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen en het historische bebouwingsbeeld.