direct naar inhoud van 4.6 Natuur en Groen
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.6 Natuur en Groen

4.6.1 Visie

In het dorp komt op een aantal plaatsen nog aaneengesloten bosgebied voor. Deze gronden zijn van belang voor het afwisselende karakter van Hoog Soeren, hebben een ecologische waarde en maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Bescherming van deze waarden is dan ook van groot belang.

4.6.2 Vertaling in bestemmingsplan
  • De gronden krijgen in het bestemmingsplan een toegesneden bestemming waarbij behoud en herstel van de aanwezige waarden centraal staan;
  • Aaneengesloten bospercelen die rechtstreeks aansluiten op omringende natuurgebieden en/ of onderdeel uitmaken van Natura 2000 gebied Veluwe krijgen de bestemming Natuur;
  • De overige groenstructuren al dan niet in de vorm van houtwallen en -singels krijgen de bestemming Groen;
  • Er wordt binnen beide bestemmingen een omgevingsvergunningstelsel opgenomen om te voorkomen dat onomkeerbare ingrepen in het landschap kunnen plaatsvinden.