direct naar inhoud van 4.4 Landschap
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.4 Landschap

4.4.1 Visie

Ingezet wordt op bescherming van de karakteristieke totaalstructuur en met name de samenhang tussen bebouwingsstructuur, het wegen- en padenstelsel en de landschappelijke structuur.

Bij de landschappelijke structuur is essentieel het behoud van het samenspel tussen de groenelementen, de afwisseling tussen open en gesloten gebieden, de aanwezigheid van markante zichtlijnen, het aanwezige reliëf in de vorm van terreinglooiingen, steilranden en bolling van akkers.

Open ruimtes

Voor het karakter van het dorp is het van groot belang dat de enk open blijft. Overweging is om de enk nog wat meer op te schonen. Juist hier zijn de hoogteverschillen prachtig zichtbaar.
De beplante randen van de erven (die in beeld springen) zijn extra zichtbaar en belangrijk. De kleinschalige open ruimtes blijven ook open, hoewel hier het meer informele karakter telt.

De ruimte bij de kerk is bijzonder en moet zo gaaf mogelijk gehouden worden.

Erfbeplantingen

De aanwezigheid van beukenhagen als terreinafscheiding op de particuliere kavels wordt als een belangrijke kwaliteit ervaren. Het rooien van beukenhagen is daarom niet gewenst. Via het beeldkwaliteitsplan zal behoud en nieuwe aanplant worden gestimuleerd. Nieuwe aanplant zorgt voor versterking van het karakteristieke landschapsbeeld.
Ook het aanleggen van verhardingen in voortuinen, brede verharde inritten door groenstroken (soms in combinatie met verdiept parkeren) tast het groene karakter aan en draagt niet bij aan het dorpse beeld en is daarom niet gewenst.

Wegen/profielen

Voor wat betreft het aanwezige stelsel van wegen en paden geldt dat de aanwezigheid van onverharde paden en wegen bepalend is voor de beeldkwaliteit; toename van verharding dient te worden vermeden. Bij de verder inrichting is meer afstemming en samenhang in anti-parkeermaatregelen wenselijk.

Het oorspronkelijke centrale kruispunt Soerenseweg-Pomphulweg is tegenwoordig nog een “draaipunt” oost-zuid, aan de rand van de kern. Buiten de kern zijn langs de Soerenseweg en Pomphulweg vrijliggende fietspaden aangelegd. Op drukke dagen heeft het dorp te maken met extra parkeerdruk, vanwege de recreanten. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn anti-parkeermaatregelen toegepast. Dit leidt niet tot een rustig beeld. Afstemming is gewenst. Ook de bewegwijzering is (te) divers.

4.4.2 Vertaling in bestemmingsplan

Behoud van het ensemble staat voorop. Ontwikkelingen dienen te passen binnen de beschreven karakteristieken van de bebouwingsstructuur, de landschappelijke structuur en de ontsluitingsstructuur, respectievelijk de samenhang daartussen en de afleesbaarheid van de historie daarin. Concreet voor het bestemmingsplan betekent dit dat:

  • De waardevolle structuren gedetailleerd op de plankaart worden aangegeven.
    Al het omringende bos krijgt de bestemming 'Natuur'
    Het bos dat in dit deel van het bestemmingsplan hier op aansluit, een zeker formaat heeft en niet voor de bebouwing langs gaat komt hier ook onder te vallen,
  • Het overige opgaand groen heeft de bestemming 'Groen'. Hieronder vallen houtwallen, solitaire bomen en hagen. Dat geldt niet voor de opgaande beplanting op particuliere kavels. Deze wordt binnen de bestemming 'Wonen' ondergebracht,
  • Bijzondere bomen die op grond van de APV zijn aangewezen, zijn zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein in het bestemmingsplan vastgelegd,
  • Ter bescherming van het waardevolle reliëf is een omgevingsvergunningstelsel opgenomen waarbij het niet mogelijk is zonder vergunning van het college van B&W gronden af te graven en op te hogen.