direct naar inhoud van 4.3 Visie voor Hoog Soeren
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

4.3 Visie voor Hoog Soeren

Hoog Soeren is een waardevol dorp gelegen op de Veluwe. Het verleden en de ontstaansgeschiedenis zijn tot op de dag van vandaag nog goed zichtbaar, zowel voor wat betreft het landschap zelf, als de zeer diverse bebouwing die het dorp kent. Tegelijkertijd is van belang dat deze kwaliteiten ook voor de toekomst gehandhaafd blijven in combinatie met de leefbaarheid in Hoog Soeren.

De doelstelling voor het bestemmingsplan is dan ook:

Het behoud en waar mogelijk de versterking van de voor Hoog Soeren waardevolle ruimtelijke structuur, de cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen en het historische bebouwingsbeeld enerzijds en het bieden van een voldoende flexibele regeling anderzijds zodat de leefbaarheid van het dorp gehandhaafd blijft.

Aan het besluit tot aanwijzing als rijksbeschermd dorpsgezicht ligt de "Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Hoog Soeren" ten grondslag, De te beschermen waarden zijn hierin als volgt getypeerd. Essentieel is dat Hoog Soeren herkenbaar is als een voormalige agrarische esdorp-achtige nederzetting met een kleinschalig karakter, die geleidelijk aan veranderde in een nederzetting van bosarbeiders en jachtopzieners, alsmede een aantrekkelijk woon- of verblijfoord voor welgestelden en toeristische trekpleister. Voor bescherming komen daarom in aanmerking:

  • het karakter van Hoog Soeren als enclave in een bosgebied,
  • de resterende akkers en weiden met de daaromheen gelegen houtopstanden (door houtsingels begrensde open ruimten)
  • de wegenstructuur met vele ronde, licht gebogen vormen, en het onverharde karakter van het merendeel van de wegen,
  • de hoogteverschillen,
  • een deel van de bebouwing en de situering ervan in kleine clusters of rijtjes.


Deze te beschermen structuren, elementen en kenmerken vormen de uitgangspunten voor het ruimtelijk streefbeeld. Kernbegrippen voor het ruimtelijk streefbeeld zijn: beeldkwaliteit en historische continuïteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie schaalniveaus: ensemble, cluster en individuele panden.

Ensemble
Het "ensemble" betreft de totaalstructuur van bebouwing en landschap. Bij een "cluster" gaat het om een karakteristieke groepering van bebouwing in de totale bebouwingsstructuur.

Voor het ruimtelijk streefbeeld geldt:
1 behoud van het ensemble,
2 behoud karakteristieke clusters,
3 individuele panden "recht doen aan eigen stijl."

In onderstaande paragrafen wordt allereerst in gegaan op het ensemble. De visie op het behoud wordt beschreven in paragraaf 4.4. De visie op het behoud van bebouwingsclusters en individuele bebouwing komt in paragraaf 4.5 aan de orde. Daarna wordt functiegewijs de visie beschreven. Per paragraaf wordt eerst in algemene zin ingegaan op de visie. Vervolgens wordt concreet aangegeven hoe deze in het bestemmingsplan wordt vertaald.