direct naar inhoud van 1.5 Opzet van het bestemmingsplan
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

1.5 Opzet van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • de toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/ of bescherming aan een stuk grond, alsmede een interpretatie (en voor zover nodig uitleg) van de gebruikte bestemmingen;
  • de planregels; hierin worden per bestemming de regels beschreven met betrekking tot de bouw en het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen;
  • de plankaart; waarop de bestemmingen van de betreffende gronden zijn aangegeven en de daarbinnen eventueel voorkomende bijzonderheden zijn aangeduid.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 wordt het relevante beleidskader beschreven.
  • In hoofdstuk 3 wordt een kenschets gegeven van de bestaande situatie en de ruimtelijke en functionele structuur in het plangebied. Dit geeft inzicht in de voorkomende functies en waarden binnen het gebied.
  • In hoofdstuk 4 wordt per thema de visie op het gebied beschreven.
  • In hoofdstuk 5 staan de planologische uitvoerbaarheidaspecten van het plan centraal. Dit betreft de aspecten milieu, water, cultuurhistorie, natuur en economie.
  • In hoofdstuk 6 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven en wordt ingegaan op specifieke juridische vertaling van de beleidsvisie in de regels.
  • In hoofdstuk 7, tot slot, worden de resultaten van de inspraak met de bevolking en het gevoerde vooroverleg (ex artikel 3.1.1 Bro) weergegeven.