direct naar inhoud van Artikel 26 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhedenen
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

Artikel 26 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamhedenen

26.1 Vergunningplicht

Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een door het bevoegd gezag verleende vergunning de hierna genoemde werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren. Bij het verlenen van de vergunning wordt getoetst aan de in onderstaand schema bij de desbetreffende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden aangegeven specifieke beoordelingscriteria en aan de in lid 26.3 opgenomen algemene beoordelingscriteria.

Bestemming/aanduiding   werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden   Specifieke beoordelingscriteria
 
Bestemmingen Agrarisch, Groen, Natuur, Sport - Golfbaan en Verkeer - Onverharde weg   het egaliseren, ophogen, verharden en afgraven van gronden
 
- de aanwezige differentiatie in abiotische milieu-omstandigheden blijft behouden
- de aanwezige hoogteverschillen blijven behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het op de bestemming gerichte beheer en gebruik dan wel het openbaar nut
- de cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden, blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
Bestemmingen Agrarisch, Groen Sport - Golfbaan en Natuur   het aanleggen van wegen, paden, in- en uitritten en parkeervoorzieningen en/of het verharden van onverharde wegen, paden en parkeervoorzieningen   - de aanwezige differentiatie in abiotische milieu-omstandigheden blijft behouden
- de aanwezige hoogteverschillen blijven behouden
- de bestaande kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de werken geen bouwwerk zijnde en werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het op de bestemming gerichte beheer en gebruik dan wel het openbaar nut
- de cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden, blijven behouden
- de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden niet significant aangetast  
Bestemming Natuur
 
het aanbrengen van ondergrondse leidingen   - aanwezige kwetsbare vegetaties blijven behouden
- de recreatieve betekenis blijft behouden
- de ondergrondse leidingen zijn noodzakelijk voor het terreinbeheer dan wel het openbaar nut
 
Bestemming Agrarisch, Groen Sport - Golfbaan en Natuur 
 
het vellen of rooien van bomen, hakhout, houtwallen en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van houtopstanden ten gevolge kunnen hebben, anders dan bij wijze van verzorging van houtopstanden, één en ander indien en voor zover de Boswet niet van toepassing is   - het kappen is noodzakelijk voor het beheer van de gronden
- de wezenlijke kenmerken of waarden, waaronder de cultuurhistorische, van het gebied worden niet significant aangetast
 
Dubbelbestemming Leiding - Riool   - het uitvoeren van grondbewerkingen waaronder egaliseren, ophogen, aanleggen van drainage, en afgraven van gronden,
- heiwerkzaamheden of op een andere manier voorwerpen ingraven of indrijven,
- permanent opslaan van goederen  
- bij de leidingbeheerder is advies ingewonnen omtrent de vraag of door de ingreep geen onevenredig afbreuk wordt gdaan aan de belangen van de betreffende leiding, de veiligheid van de leiding niet wordt geschaadalsmede omtrent eventueel aan de vergunning te verbinden voorwaarden.  
aanduiding bijzondere boom
 
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, de aanleg van leidingen, het egaliseren, ophogen, verharden en afgraven van gronden binnen 5 meter uit het hart van een bijzondere boom
 
- de bijzondere boom blijft behouden  
aanduiding open landschap
 
- de aanleg van beplanting hoger dan 2 m
 
- er wordt geen aaneengesloten beplanting (bijv. bos, boomgaard of kwekerij aangelegd
- er wordt aangesloten bij bestaande massa's (bebouwing en beplanting) waardoor bestaande open enken en landbouwenclaves open blijven
- de wezenlijke kenmerken of waarden, waaronder cultuurhistorische, van het gebied worden niet significant aangetast  

26.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 26.1 opgenomen verbod geldt niet:

  • a. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud, waaronder werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een normale agrarische bedrijfsexploitatie zoals spitwerkzaamheden, met dien verstande dat kwekerijen en boomgaarden niet onder normale agrarische bedrijvigheid worden begrepen, en werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van het bos- en natuurbeheer, waaronder mede begrepen houtproductie in de vorm van uitdunning van bos;
  • b. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden waarmee is begonnen op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan;
  • c. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van zodanig ondergeschikte aard en omvang dat enige wezenlijke invloed op de betreffende waarde en functies niet te verwachten is;
  • d. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die plaatsvinden binnen een afstand van 10 m uit bestaande gebouwen;
  • e. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals waterontrekking, voor zover daarvoor een vergunning vereist is krachtens artikel 14 van de Grondwaterwet;
  • f. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die de waterhuishouding beïnvloeden, zoals het onttrekken van oppervlaktewater, voor zover daarvoor een vergunning is vereist krachtens artikel 24 van de Wet op de Waterhuishouding of voor zover deze worden uitgevoerd door of vanwege het waterschap;
  • g. voor werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van een door gedeputeerde staten goedgekeurd natuurontwikkelingsplan;
  • h. voor het verharden van (fiets)paden binnen het tracé van de onverharde weg.
26.3 Algemene beoordelingscriteria

Werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in artikel 26 lid 26.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de in lid 26.1 bedoelde gronden, die het plan beoogt te beschermen, niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarde of functies niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.