direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Dorp Hoog Soeren
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1146-vas1

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. bedrijfsactiviteiten van categorie 1 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten;
  • 2. een bosbouwbedrijf (SBI-code 021,022.024) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bosbouwbedrijf'
  • 3. opslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
  • 4. tuin en/of erf;
  • 5. ontsluitingswegen;
  • 6. groenvoorzieningen;
  • 7. nutsvoorzieningen;
  • 8. behoud en bescherming van de waardevolle ruimtelijke structuur, cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen en het historische bebouwingsbeeldr aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

 • b. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht;
  • 2. risicovolle inrichtingen;
  • 3. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet;
 • c. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;
4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte    Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen

 
bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingsp ercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen:
 
       
- erf- en terreinafscheidingen       2 m   - de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel of het verlengde daarvan bedraagt ten hoogste 1 m  
- overig
 
    3 m    

4.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

De in artikel 26 opgenomen regels voor omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden zijn van toepassing.