direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingen
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

6.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Detailhandel

In deze bestemming wordt een uitsluitend een supermarkt mogelijk gemaakt. Er is een koppeling gemaakt in de regels tussen de inrichting van het binnenterrein en het gebruik van de bebouwing voor detailhandel in de vorm van een supermarkt. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls verankerd. Tevens is het gebruik als supermarkt gekoppeld aan de eis om het laden en lossen in een "afgesloten ruimte" te laten plaatsvinden en is dit gekoppeld aan tijden. De "afgesloten ruimte" betekent dat tijdens het gebruik van deze ruimte de te openen delen afgesloten moeten zijn. Dit zijn maatregelen om te kunnen voldoen aan de akoestische eisen. De supermarkt is verder vastgelegd door middel van regels met betrekking tot het maximum aantal m2 vvo(verkoopvloeroppervlakte) en bvo (bruto vloeroppervlakte).

Gemengd

Op gronden met de bestemming 'Gemengd' zijn toegestaan wonen op de verdieping in combinatie met detailhandel op de begane grond. De detailhandel moet klenschalig zijn en de bebouwing moet zijn georienteerd op de koninginnelaan. Om de kleinschaligheid te garanderen zijn de detailhandelsfuncties gekoppeld aan een maximaal aantal m2 vvo en bvo. De voorwaarden met betrekking tot de orientatie zijn tevens opgenomen in de regels. Ook zijn de akoestische maatregelen als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de bebouwing ten behoeve van het wonen op de verdieping opgenomen.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis (bij wonen op de verdieping)

Bij recht is het gebruik van een deel van (bedrijfs)woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt. Omdat het gaat om activiteiten in een woning op een relatief klein oppervlak is het aantal bedrijfsactiviteiten dat is toegelaten zeer beperkt gehouden.


Verkeer - Verblijfsgebied

De bestemming Verkeer - Verblijfsgebied is gegeven aan de gebieden die een verblijfsfunctie hebben. Dit betreft de wegen, straten, voet- en fietspaden, bermen en parkeervoorzieningen in de woongebieden. Ook het niet-structurerende groen is in deze bestemming ondergebracht. Door middel van een voorwaardelijke verplichting wordt de inrichting van dit terrein verankerd. Een belangrijke functie voor deze bestemming is het parkeren ten behoeve van de supermarkt. Ook zijn akoestische maatregelen opgenomen als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de detailhandel op het achterterrein. Mede op deze manier kan worden gegarandeerd dat wordt voldaan aan de geluidsnormen.

Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

De bouwregels binnen de verkeer- verblijfsgebied bestemming verdienen bijzondere aandacht. Hier worden overkappingen en luifels mogelijk gemaakt ten dienste van de supermarkt. Ook wordt de brandtrap ten behoeve van de woningen boven de winkels mogelijk gemaakt binnen deze bestemming. Het hekwerk bij de entree valt eveneens binnen deze bestemming en dient te voldoen aan de maatvoering zoals opgenomen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde, "overig".

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.