direct naar inhoud van 5.4 Archeologie
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

5.4 Archeologie

Het plangebied bevindt zich in een zone met een lage archeologische verwachting. Zie onderstaande uitsnede van de archeologische verwachtingskaart. Bodemingrepen groter dan 1000 m2 (lage verwachting) en dieper dan 50 cm (binnenstedelijk gebied) dienen vooraf te worden gegaan door een archeologisch onderzoek. De huidige ingreep, voor zover het betreft de aanleg van verharding, zal niet dieper gaan dan 50 cm beneden maaiveld. Dit bekent dat voor de ruimtelijke onderbouwing van de huidige ingreep geen archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. De verbouw van de panden aan de koninginnelaan hebben geen graafwerkzaamheden tot gevolg en zijn in die zin dan ook niet relevant vanuit archeologie. De nieuwbouw op het achterterrein beslaat circa 1200 m2 en valt grotendeels binnen de contouren van de huidige bebouwing. Uit archiefonderzoek blijkt dat het huidige bedrijfspand in 1991 is gebouwd en gefundeerd is op deels stroken en deels poeren. De fundering reikt tot circa 0,7 m onder het maaiveld. Het is op de bouwtekening niet te achterhalen of het bouwvlak over de gehele oppervlakte is uitgegraven of dat alleen de grond ter plaatse van de stroken en poeren is uitgegraven. Wel is het vanaf de jaren '80 van de vorige eeuw zeer gebruikelijk om het gehele bouwvlak uit te graven. Omdat het zeer waarschijnlijk is dat ook in dit plangebied het bouwvlak is uitgegraven, de archeologische verwachting voor het plangebied laag is en de nieuwbouw buiten de bestaande bebouwde grond een klein oppervlak beslaat is verder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. Wel dient u minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de gemeentelijk archeoloog zodat een waarneming in het veld gedaan kan worden. Deze waarneming zal, in de regel, de voortgang van het werk niet beïnvloeden. Voorts blijft van toepassing dat wanneer tijdens grondwerkzaamheden archeologische waarden (sporen en/of vondsten) worden aangetroffen, deze, conform art. 53 en 54 van de Monumentenwet 1988, wel gemeld dienen te worden. Deze melding kan gedaan worden bij de Sectie Archeologie van de Gemeente Apeldoorn.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0011.jpg"

Figuur 5.4. Archeologische verwachtingskaart (groen = lage verwachtingswaarde, oranje = middelhoge verwachtingswaarde)