direct naar inhoud van 5.2 Waterhuishouding
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

5.2 Waterhuishouding

5.2.1 Algemeen

Het plangebied ligt binnen bestaand stedelijk gebied. Het plangebied bevindt zich niet binnen enige Keurzone en niet binnen de zoekgebieden voor waterberging die de provincie Gelderland in het streekplan heeft aangegeven. Het plangebied ligt niet in een grondwaterbeschermings – of onttrekkingszone.

5.2.2 Grondwater

Het gebied ligt in de in het streekplan vastgelegde grondwaterfluctuatiezone. Uit het klimaatmodel voor de Veluwe van Provincie Gelderland blijkt dat in en rond het plangebied in de toekomst een stijging van de gemiddelde grondwaterstanden van 10 tot 20 cm te verwachten is.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0008.png"

Figuur 5.1. Toename grondwaterstanden volgens Klimaatmodel (groen 0-10 cm, lichtblauw 10-20 cm, paars 20-30 cm, donkerblauw 30-40 cm)

Ten zuiden van het plangebied, nabij de kruising Koninginnelaan – Daendelsweg staat een peilbuis van Gemeente Apeldoorn. In deze peilbuis wordt sinds 1950 de grondwaterstand geregistreerd. De gemeten grondwaterstanden zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0009.png"

Figuur 5.2. Grondwaterstanden peilbuis Daendelsweg bij nr. 10

Peilbuizen in de omgeving laten een soort gelijk patroon zien. De GHG ligt op circa 1,10 m onder maaiveld, de GLG op ruim 2,0 m onder maaiveld

Er is in en om het plangebied geen grondwateroverlast bekend. Ook met de stijging volgens het klimaatmodel worden geen grondwaterproblemen verwacht.

Door de ontwikkeling van het perceel zal grondwater in dit plangebied geen overlast veroorzaken en niet structureel afgevoerd worden. Hierdoor zal het plan grondwaterneutraal worden ontwikkeld.

5.2.3 Oppervlaktewater en waterafhankelijke natuur

Het plangebied ligt in het stroomgebied van de Badhuisspreng. Deze Badhuisspreng ontspringt aan de westrand van Apeldoorn, via vijvers in verschillende parken voert deze spreng af naar de Grift. In de directe omgeving van het plangebied ligt geen oppervlaktewater, het dichtstbijzijnde oppervlaktewater ligt op (hemelsbreed) circa 400 m afstand in het Prinsenpark.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1144-vas1_0010.png"

Figuur 5.3. Oppervlaktewater in de omgeving van het plangebied

Door dit plan ontstaat geen extra oppervlaktewater. Er zal niet geloosd worden op het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor het oppervlaktewatersysteem in de omgeving.

In en om het plangebied komt geen waterafhankelijke natuur voor. Het plan heeft dan ook geen nadelige gevolgen voor de waterafhankelijke natuur.

5.2.4 Afvoer van hemel- en afvalwater

De nieuwe gebouwen dienen te worden voorzien van gescheiden afvoeren voor vuil- en hemelwater, zoals op grond van het Bouwbesluit verplicht is.

In de Koninginnelaan ligt nabij het plangebied aan weerszijden van de weg een streng van het gemengd rioolstelsel. Met dit gemengd rioolstelsel wordt zowel huishoudelijk afvalwater (vuilwater) als hemelwater afgevoerd. Het bestaande openbare rioolstelsel nabij het plangebied heeft voldoende capaciteit voor de vuilwaterafvoer van dit bouwplan.

Sinds de introductie van het vernieuwde waterbeleid hanteert de gemeente Apeldoorn bij nieuwbouwplannen en herstructureringsprojecten het principe dat er geen hemelwater op de bestaande riolering mag worden aangesloten. Voor dit project worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Al het hemelwater afkomstig van nieuwe en / of te vernieuwen daken en terreinverhardingen wordt geïnfiltreerd in de bodem of geborgen op het terrein, bijvoorbeeld door toepassing van infiltatiegreppels of wadi's, ondergrondse infiltatievoorzieningen, waterdoorlatende verhardingen of vijvers.
  • Voor hemelwater afkomstig van afvoerende verharde oppervlakken dient een hemelwatervoorziening ter grootte van 20 mm per afvoerende m2 verharding aangelegd te worden.

Indien er grotere buien vallen kunnen de infiltratie- of bergingsvoorzieningen bovengronds overlopen naar openbaar gebied. Hier dient bij (het ontwerp van) de hoogteligging van het ontwerp rekening mee gehouden te worden.

De uiteindelijke keuzes dienen met Gemeente Apeldoorn en, indien nodig, Waterschap Veluwe afgestemd te worden.

Voor de nieuwbouw mag géén gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen die het hemelwater kunnen verontreinigen (DAF-prestaties). Voorbeelden zijn zink en koper.

5.2.5 Watertoets

Het plan omvat niet meer dan 10 woningen en niet meer dan 1.500 m² extra verhard oppervlak. Het plangebied ligt niet in een Keurzone of in een zoekgebied voor waterberging. Het plan betreft geen HEN-water (inclusief beschermingszone), landgoed, weg, spoorlijn, damwand, scherm, ontgronding et cetera. Bovendien zal er niet geloosd gaan worden op het oppervlaktewater.

Om deze redenen is dit plan in het kader van de watertoets een postzegelplan als omschreven door Waterschap Veluwe. Voor het plan geldt dan ook het standaard wateradvies. Afwijkingen van dit standaard wateradvies zijn gemotiveerd aangegeven. Bij negatieve gevolgen voor het watersysteem is aangegeven hoe deze gemitigeerd dan wel gecompenseerd worden.

Het plegen van overleg met het waterschap als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is dan ook achterwege gelaten. Dit in overeenstemming met de richtlijn 'Watertoetsprocedureregels voor postzegelplannen' van het Waterschap Veluwe.