direct naar inhoud van 3.2 Beschermd Stadsgezicht
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

3.2 Beschermd Stadsgezicht

Het plangebied maakt deel uit van het Rijksbeschermd stadsgezicht De Parken. Doel van de aanwijzing als beschermd stadsgezicht is de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende structuur en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied. De aanwijzing beoogt op die wijze een basis te bieden voor een ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en daarop voortbouwt. De eigenschappen van het beschermde stadsgezicht hebben een vertaling gevonden in de beschrijving in hoofdlijnen zoals deze nu in het vigerende bestemingsplan De Parken is opgenomen. Deze beschrijving in hoofdlijnen is opgenomen als bijlage 1 bij deze toelichting. Hieruit komt naar voren dat voor het plangebied de volgende aspecten de aandacht verdienen:

Ruimtelijk

  • 1. de continuïteit en samenhang van de Koninginnelaan, gekenmerkt door het stedenbouwkundig profiel, een vloeiende, enigszins verspringende voorgevellijn, de korrelgrootte van de bebouwing, ritmering en massawerking, de inrichting van de laan met bomen en voetpaden aan weerzijden van de weg;
  • 2. de architectuur wordt gekenmerkt door een eenvoudige hoofdbouwmassa: meestal één laag, soms twee lagen met een kap, gebouwen zijn georiënteerd op de Koninginnelaan, de detaillering is verfijnd. Het materiaal is meestal traditioneel, baksteen voor de gevels, soms gestuukt of geschilderd, pannen op het dak;
  • 3. het groen in particuliere tuinen draagt in de Parken bij aan het groene beeld van de wijk. Vooral een groene invulling van de voortuinen en zijtuinen zijn hierbij belangrijk. Grote binnenterreinen hebben een bescherming gekregen als zij groen zijn ingevuld, omdat dit groen met grote bomen vaak zichtbaar is vanachter de bebouwing en zo een rol speelt in het groene beeld van de wijk;
  • 4. gebouwen in zij-, en achtertuinen: het uitgangspunt is het behoud van ruimten tussen gebouwen.

  • Functioneel
  • 1. het specifieke, kleinschalige, specialistische karakter van het winkelapparaat is uitgangspunt;
  • 2. geen winkels worden samengevoegd;
  • 3. winkels met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2, waaronder de bestaande supermarkt, op de huidige oppervlakte worden gefixeerd.