direct naar inhoud van 2.4 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

2.4 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op grond van artikel 4.1 Wro kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omtrent de daarbij behorende toelichting.

Op 15 december 2010 hebben provinciale staten van Gelderland de Ruimtelijke Verordening Gelderland vastgesteld. In de toelichting hebben provinciale staten aangegeven wat de strekking van de verordening is. "In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De verordening vormt een beleidsneutrale vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. Dit betekent dat deze verordening geen beleidswijzigingen bevat. Onder de Wro heeft de provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. Gemeenten worden nu vrij gelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. Daarnaast zijn regelingen opgenomen die naar de mening van het Rijk door de provincies nader moeten, dan wel kunnen worden uitgewerkt in een provinciale verordening. Dit vloeit voort uit de AMvB Ruimte."

Het initiatief betreft de verplaatsing van detailhandel in de vorm van een supermarkt binnen een particuliere kavel van de voorzijde naar de achterzijde. Het betreft hier geen verandering in de detailhandelsstructuur, laat staan een verandering in de regionale detailhandelsstructuur. De ontwikkeling raakt dan ook geen provinciaal- belang / beleid. Het initiatief zorgt juist voor versterking van een duurzame en fijnmazige detailhandelsstructuur zoals de provincie die wenst. Tevens gaat het hier om een bestaand winkelgebied en daar ligt wat betreft de provincie ook de prioriteit.