direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. parkeervoorzieningen;
  • b. wegen;
  • c. verblijfsgebied;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. in- en uitritten;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. verkeersvoorzieningen;
  • h. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 9 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 5.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
overkappingen     4 m   4 m   - er is maximaal één overkapping toegestaan;
- de overkapping mag in afwijking van het bepaalde in 1.44 uit meer dan één wand bestaan.  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
    antenne- installaties: 15 m
openbare verlichting: 4 m(5.3)
luifels en (brand)trappen, onder meer ten behoeve van aangrenzende bestemmingen 6 m
erfafscheidingen, al dan niet in de vorm van een geluidwerende voorziening: 3,50 m
overig: 3 m  
 
5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 5.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van openbare verlichting tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Geluidwerende maatregelen

Een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw mag uitsluitend als supermarkt worden gebruikt indien de in bijlage 3 en 4 bij deze regels aangegeven maatregelen zijn uitgevoerd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geluidwerende maatregelen', met een massa van minimaal 10 kg/m² en als zodanig in stand worden gehouden. Het gebruiken van een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw als supermarkt zonder dat de hiervoor genoemde geluidwerende maatregelen aanwezig zijn is een strafbaar feit.