direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel uitsluitend op de begane grond, niet zijnde een supermarkt;
 • b. wonen uitsluitend op de verdieping;
 • c. beroepsuitoefening aan huis;
 • d. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m) aangegeven waarde   - de bebouwing orienteert zich zowel ruimtelijk alsook functioneel uitsluitend op de Koninginnelaan;
de verkoopvloeroppervlakte per detailhandels- functie/ bedrijf bedraagt ten hoogste 200 m2;
de totale bruto vloeroppervlakte bedraagt ten hoogste 852 m2.  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       (brand)trappen: 6 m
overig: 3 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m.  
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf worden gebruikt; gebruik van de niet bebouwde grond ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.

4.3.2 Geluidwerende maatregelen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geluidwerende maatregelen' mag een op grond van lid 4.2 toelaatbaar gebouw uitsluitend als woning worden gebruikt indien de in bijlage 2 bij deze regels aangegeven maatregelen zijn uitgevoerd en als zodanig in stand worden gehouden. Het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – geluidwerende maatregelen' gebruiken van een gebouw als woning zonder dat de hiervoor bedoelde geluidwerende maatregelen aanwezig zijn is een strafbaar feit.

4.3.3 Beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2per kavel;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor de monumentale waarde van de bebouwing en het bijbehorende terrein;
 • e. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • f. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • h. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.