direct naar inhoud van Artikel 3 Detailhandel
Plan: Koninginnelaan 40 en 42
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1144-vas1

Artikel 3 Detailhandel

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel, met dien verstande dat uitsluitend een supermarkt is toegestaan;
  • b. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 7 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de verkoopvloeroppervlakte bedraagt ten hoogste 827 m2;
de brutovloeroppervlakte bedraagt ten hoogste 1210 m2 (exclusief de vloeroppervlakte ten dienste van laden en lossen).  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
luifels: 6 m
overig: 3 m  
 

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Inrichtings maatregelen

Een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw mag uitsluitend als supermarkt worden gebruikt indien de in bijlage 1 van deze regels aangegeven inrichting van het binnenterrein, inclusief afschermende verlichting en de geluidwerende maatregelen zoals genoemd in 4.3.2 en 5.4.1conform is uitgevoerd en als zodanig in stand worden gehouden. Het gebruik van een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw als supermarkt zonder dat de hiervoor bedoelde inrichting en geluidwerende maatregelen aanwezig zijn, is een strafbaar feit.

3.3.2 laden en lossen

Een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw mag uitsluitend als supermarkt worden gebruikt indien het laden en lossen ten behoeve van de supermarkt uitsluitend in een afgesloten ruimte (met afgesloten te openen delen) wordt uitgevoerd en plaats zal vinden tussen 07:00 uur en 19:00 uur. Het gebruik van een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw als supermarktzonder dat aan deze gebruiksbepaling wordt voldaan, is een strafbaar feit.

3.3.3 Sluitingstijden

Een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw mag uitsluitend als supermarkt worden gebruikt indien de sluitingstijd van de supermarkt maximaal 19:00 uur bedraagt. Het gebruik van een op grond van lid 3.2 toelaatbaar gebouw als supermarkt zonder dat aan deze gebruiksbepaling wordt voldaan, is een strafbaar feit.

3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de in lid 3.3.1 aangegeven inrichting van het binnenterrein.

3.4.2 Voorwaarden voor afwijking

Afwijkingen als bedoeld in sublid 3.4.1. kunnen alleen worden verleend voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan, de in het gebied voorkomende (stedenbouwkundige en/of cultuurhistorische) waarden niet onevenredig worden aangetast, er geen onevenredige (milieu)hinder voor de omgeving ontstaat, er geen onevenredige nadelige invloed ontstaat op de op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien.