direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan De Laak 5 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1142-vas1

6.2 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Wonen

De bestaande woningen en de nieuwe woningen hebben de bestemming Wonen gekregen, inclusief de bijbehorende tuinen. Voor de woningen zijn op de plankaart bouwvlakken aangegeven die de posities vastleggen. Met de bouwaanduiding 'vrijstaand' wordt geregeld dat binnen die bouwvlakken een vrijstaande woning mogelijk is. In de regels is bepaald dat de woningen niet groter mogen zijn dan 700 m³, de gemeentelijke standaardmaat voor woningen in het buitengebied. De goot- en bouwhoogtes van de woningen zijn geregeld met maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bij alle woningen is 75 m² aan bijgebouwen toegestaan. Naast het bouwvlak zijn die toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'erf'. Daarbij is nog specifiek bepaald dat deze bebouwing ten minste 15 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw (of het verlengde daarvan) moet worden gesitueerd. Dat omdat de bijgebouwen achter de woningen moeten komen te staan. Afwijken daarvan is mogelijk, als dat stedenbouwkundig aanvaardbaar blijkt. Binnen de aanduiding 'erf' zijn ook aan- en uitbouwen bij de woning toegestaan.

Buiten de bouwvlakken en de aanduiding 'erf' heeft de woonbestemming de aanduiding 'tuin' gekregen. Qua bouwwerken zijn hier in principe alleen lage erfafscheidingen toegestaan.

Natuur

De gronden die als nieuwe natuur worden ingericht en de groensingels, hebben de bestemming Natuur gekregen. Gebouwen zijn hier niet toegestaan.

Waarde - Archeologie hoog

Het plangebied is aangemerkt als een gebied met een hoge trefkans op archeologische resten. Het gedeelte van het plangebied waarnaar in het kader van dit plan geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd, de percelen van de woningen aan De Laak 9 en 11, hebben de dubbelbestemming Waarde - Archeologie hoog gekregen. Daarbinnen geldt dat bij het indienen van een bouwaanvraag voor een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 100 m2 tevens een archeologisch onderzoeksrapport moet worden ingediend. Als uit dit rapport blijkt dat de archeologische waarden door het oprichten van het bouwwerk zullen worden verstoord kunnen burgemeester en wethouders bepaalde voorwaarden aan de bouwvergunning verbinden. Wanneer de archeologische waarde van het terrein al uit andere informatie (bijvoorbeeld uit eerder uitgevoerd onderzoek) bij de gemeente bekend is, is het niet nodig nieuw onderzoek uit te voeren. Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt in beide bestemmingen een aanlegvergunningvereiste.


Beroeps- en bedrijfsuitoefening aan huis

Bij recht is het gebruik van een deel van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegestaan. Daarbij worden enige beperkingen gesteld om ervoor te zorgen dat het woonkarakter van de woning het beroeps- of bedrijfsmatige gebruik blijft overheersen. Voor de niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis geldt dat alleen bedrijfsactiviteiten die voorkomen op de Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis zijn toegestaan. Voor deze lijst is aansluiting gezocht bij de bedrijven die in de richtafstandenlijst van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als bedrijven van categorie 1 zijn aangemerkt.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.