direct naar inhoud van 3.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Plan: Het Witte Veen 14 Beekbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1139-vas1

3.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Het bestaande landschap zal versterkt worden. Als inspiratiebron is het Groot Apeldoorns Landschapskookboek gebruikt. Zoals in paragraaf 3.2 al is weergegeven worden door de toegepaste functieverandering geen wijzigingen doorgevoerd op het erf. Het bestaande erf wordt wel landschappelijk versterkt. De inrichting sluit daarmee aan bij de karakteristiek van het landschap en de waarden van dit landschap. Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

Vanuit archeologisch oogpunt is de planlocatie op de archeologische beleidskaart, vastgesteld in 2006, gelegen binnen een zone met een gemiddelde archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek verplicht is. Dit is geregeld via een dubbelbestemming 'Waarde - archeologie middelhoog'.

Cultuurhistorisch gezien is de planlocatie van een lage verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen een cultuurhistorische quickscan verplicht is. Daarnaast wordt aanbevolen om de cultuurhistorische waarden te behouden, te herstellen en te versterken.